Tomas Bata University in Zlín

Environmental Chemistry and Technology

Recovery of substances from hazardous industrial waste

Téma:Regenerace látek z nebezpečných průmyslových odpadů
Topic:Recovery of substances from hazardous industrial waste
Školitel/Tutor:doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.
Konzultant/Consultant:
E-mail:bednarik@ft.utb.cz
Anotace:
Aktuálním trendem prosazovaným Evropskou unií v současném odpadovém hospodářství je tzv. oběhové hospodářství. V tomto pojetí již odpad není nežádoucí věc, které se její původce potřebuje (co možná nejlevněji) zbavit, ale naopak hodnotná surovina, která by měla být v co největší míře využita, aby se ochránily přírodní zdroje a redukovaly se environmentální dopady lidské činnosti. V mnoha odvětvích průmyslové výroby tento přístup funguje přirozeně již dlouhou dobu i bez legislativních nařízení, ovšem stále existují odpady, které je pro jejich původce z ekonomických důvodů výhodnější ukládat na skládky odpadů. Tyto odpady často obsahují nebezpečné látky, jako například těžké kovy, což zvyšuje rizika spojená s jejich ukládáním na skládky. Regenerací těchto látek z odpadu by se zároveň odpad zbavil svých nebezpečných vlastností, což by umožnilo nakládat s ním jako s ostatním (tj. ne-nebezpečným) odpadem. Cílem navrhované disertační práce je navrhnout  a experimentálně ověřit postupy získávání látek z konkrétních nebezpečných průmyslových odpadů.
Annotation:
The current trend promoted by the European Union in the waste management is called circular economy. In this approach, waste is not something undesirable that needs its originator to get rid (as cheaply as possible) of, but rather a valuable raw material that should be utilized as much as possible, in order to protect natural resources and reduce the environmental impact of human activity. In many sectors of industrial production, this approach works naturally for a long time without legislative regulation, but there is still waste, that is for its originator from economic reasons preferable to dispose in landfills. These wastes often contain hazardous substances such as heavy metals, which increases the risks associated with their storage in landfills. Regeneration of these substances from waste should also eliminate the hazardous properties of the waste, which would allow to deal with him as with non-hazardous waste. The proposed thesis is to design and experimentally verify procedures for recovery of substances from particular hazardous industrial waste.
Požadavky na studenta:
Chemie na vysokoškolské úrovni, angličtina – samostudium zahraniční odborné literatury
Requirements:
Chemistry at the university level, English – self-study of technical literature
Literatura/Literature:
1.      S. E. Manahan: Hazardous Waste Chemistry, Toxicology, and Treatment, CRC Press,   1990, ISBN 9780873712095

2.      Chang H. Oh: Hazardous and radioactive waste treatment technologies handbook, CRC Press, 2001, ISBN 9780849395864

3.      J. Kizlink: Odpady – sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa. Akademické nakladatelství CERM, 2014, Brno, ISBN  9788072048847

4.      A. C, Weetman: A circular economy handbook for business and supply chains: repair, remake, redesign, rethink. New York: Kogan Page, 2017. ISBN 9780749476755.

Faculties and departments

Close