Tomas Bata University in Zlín

Environmental Chemistry and Technology

Evaluation of soil disturbance using biochemical and molecular biology data

Téma:Hodnocení poškození půd pomocí biochemických a molekulárně biologických dat
Topic:Evaluation of soil disturbance using biochemical and molecular biology data
Školitel/Tutor:prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
Konzultant/Consultant: 
E-mail:mkoutny@utb.cz
Anotace:
Poškození půd antropogenními aktivitami je možno hodnotit řadou metodických přístupů od jednoduchých až po značně komplikované. Disertační práce se pokusí najít souvislost mezi parametry získanými pomocí biochemických metod (enzymové aktivity) a molekulárně biologických metod (data ze sekvencování DNA a qPCR) a dostupnými daty z dalších chemických a fyzikálních metod. Cílem by mělo být kvantitativní posouzení míry poškození půd například intenzivní zemědělskou činností, nebo chemickou kontaminací.
Annotation:
Damage to soils by anthropogenic activities can be assessed by a number of methodological approaches from simple to very complicated. The dissertation will try to find a connection between the parameters obtained using biochemical methods (enzyme activity) and molecular biological methods (DNA sequencing data and qPCR) and available data from other chemical and physical methods. The aim should be to quantify the extent of soil damage, for example by intensive agricultural activity or chemical contamination.
Požadavky na studenta:
Absolvent magisterského studia technického, nebo přírodovědného směru. Zájem o další vzdělávání a experimentální práci.
Requirements:
Graduates of technical or natural sciences. Interest in further educational and experimental work.
Literatura/Literature:
1.      Web of Science, Scopus

2.      Pribyl, D.W.: A critical review of the conventional SOC to SOM conversion factor, Geoderma, 156(3-4), 75-83 (2010).

3.      Tokarski, D., Kučerík, J., Kalbitz, K., Demyan, M.S., Merbach, I., Barkusky, D., Ruehlmann, J., Siewert, C.: Contribution of organic amendments to soil organic matter detected by thermogravimetry, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 181(5), 664-674 (2018).

4.      David, J., Weissmannová, H.D., Steinmetz, Z., Kabelíková, L., Demyan, M.S., Šimečková, J., Tokarski, D., Siewert, C., Schaumann, G.E., Kučerík, J.: Introducing a soil universal model method (SUMM) and its application for qualitative and quantitative determination of poly(ethylene), poly(styrene), poly(vinyl chloride) and poly(ethylene terephthalate) microplastics in a model soil, Chemosphere, 225, 810-819 (2019).

5.      Kučerík, J., Svatoň, K., Malý, S., Brtnický, M., Doležalová-Weismannová, H., Demyan, M.S., Siewert, C., Tokarski, D.: Determination of soil properties using thermogravimetry under laboratory conditions, European Journal of Soil Science, 1–5 (2019).

6.      Andersen, R., Grasset, L., Thormann, M.N., Rochefort, L., Francez, A.-J.: Changes in microbial community structure and function following Sphagnum peatland restoration, Soil Biology and Biochemistry, 42(2), 291-301 (2010).

7.      Gil-Sotres, F., Trasar-Cepeda, C., Leirós, M.C., Seoane, S.: Different approaches to evaluating soil quality using biochemical properties. Soil Biology and Biochemistry, 37(5), 877-887 (2005).

Faculties and departments

Close