Tomas Bata University in Zlín

Environmental Chemistry and Technology

Influence of soil properties on the biodegradation of polymeric materials

Téma:Vliv půdních vlastností na biodegradaci polymerních materiálů
Topic:Influence of soil properties on the  biodegradation of polymeric materials
Školitel/Tutor:prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
Konzultant/Consultant:Ing. Jana Šerá, Ph.D.
E-mail:mkoutny@utb.cz
Anotace:
Aplikace molekulárně biologických metod poskytují nové možnosti zkoumání mikrobiálních společenstev. Budou zkoumána společenstva z různých prostředí v souvislostí s produkcí methanu a biodegradací xenobiotik.

Biodegradační experimenty v půdě bývají nepochybně významně ovlivněny vlastnostmi půdy tj. například obsahem půdní organické hmoty, obsahem klíčových prvků, půdní mikroflórou. Cílem práce bude specifikovat klíčové především mikrobiologické charakteristiky půd ovlivňující biodegradaci vybraných xenobiotik.

Annotation:
Applications of molecular biological methods provide new possibilities for the study of microbial communities. Communities from different backgrounds in connection with methane production and biodegradation of xenobiotics will be investigated.

Biodegradation experiments in soil are undoubtedly significantly influenced by soil properties, ie for example the content of soil organic matter, the content of key elements, soil microflora. The aim of the work will be to specify the key and especially microbiological characteristics of soils influencing the biodegradation of selected xenobiotics.

Požadavky na studenta:
Absolvent magisterského studia technického, nebo přírodovědného směru. Zájem o další vzdělávání a experimentální práci.
Requirements:
Graduates of technical or natural sciences. Interest in further educational and experimental work.
Literatura/Literature:
1.      Web of Science, Scopus

2.      Pribyl, D.W.: A critical review of the conventional SOC to SOM conversion factor, Geoderma, 156(3-4), 75-83 (2010).

3.      Tokarski, D., Kučerík, J., Kalbitz, K., Demyan, M.S., Merbach, I., Barkusky, D., Ruehlmann, J., Siewert, C.: Contribution of organic amendments to soil organic matter detected by thermogravimetry, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 181(5), 664-674 (2018).

4.      David, J., Weissmannová, H.D., Steinmetz, Z., Kabelíková, L., Demyan, M.S., Šimečková, J., Tokarski, D., Siewert, C., Schaumann, G.E., Kučerík, J.: Introducing a soil universal model method (SUMM) and its application for qualitative and quantitative determination of poly(ethylene), poly(styrene), poly(vinyl chloride) and poly(ethylene terephthalate) microplastics in a model soil, Chemosphere, 225, 810-819 (2019).

5.      Kučerík, J., Svatoň, K., Malý, S., Brtnický, M., Doležalová-Weismannová, H., Demyan, M.S., Siewert, C., Tokarski, D.: Determination of soil properties using thermogravimetry under laboratory conditions, European Journal of Soil Science, 1–5 (2019).

6.      Andersen, R., Grasset, L., Thormann, M.N., Rochefort, L., Francez, A.-J.: Changes in microbial community structure and function following Sphagnum peatland restoration, Soil Biology and Biochemistry, 42(2), 291-301 (2010).

7.      Gil-Sotres, F., Trasar-Cepeda, C., Leirós, M.C., Seoane, S.: Different approaches to evaluating soil quality using biochemical properties. Soil Biology and Biochemistry, 37(5), 877-887 (2005).

Faculties and departments

Close