Tomas Bata University in Zlín

Environmental Chemistry and Technology

Nanotechnologies for environmental biosensors development

Téma:Nanotechnologie pro vývoj environmentálních biosenzorů
Topic:Nanotechnologies for environmental biosensors development
Školitel/Tutor:prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
Konzultant/Consultant:Ing. Jaroslav Filip, Ph.D.
E-mail:mkoutny@utb.cz
Anotace:
Biosenzory jsou zařízení využívající tzv. biorozpoznávací prvek integrovaný s převodníkem, čímž je zajištěna vysoká selektivita, specificita a citlivost biosenzorů oproti běžným senzorům. Pro biorozpoznávání může být využito enzymů, mikrobiálních buněk aktivních či inaktivních, jejich částí (mitochondrie…), tkání, dále afinitních biomolekul (receptory, protilátky, lektiny, DNA, RNA…). V rámci doktorského studia budou testovány nové biorozpoznávací elementy (případně nové využití již známých), možnosti jejich integrace na převodník (imobilizace na elektrody) s využitím nanotechnologií a dále operační vlastnosti takto připravených biosenzorů, zaměřených především na detekci pesticidů, těžkých kovů či jiných polutantů. Pro charakterizaci budou nejčastěji využívány běžné elektrochemické metody (voltametrie, EIS…).
Annotation:
Biosensors are devices where so-called biorecognition element is integrated to transducer what makes biosensors more selective, sensitive and specific, compared to conventional sensors. Biorecognition can be performed by enzymes, microbial cells (living or inactive), parts of these cells (mitochondria…), tissues or affinity biomolecules (receptors, antigens, lectins, DNA or RNA…). The doctoral program will be focused on investigation of novel biorecognition elements (or novel applications of the already known biorecognition elements), their integration with transducers (immobilization on electrodes) employing nanotechnology and operational properties of such prepared biosensors towards different pollutants including pesticides or heavy metals. Common electrochemical methods (voltammetry, EIS…) would be mainly used for characterization.
Požadavky na studenta:
Absolvent magisterského studia technického, nebo přírodovědného směru. Zájem o další vzdělávání a experimentální práci.
Requirements:
Graduates of technical or natural sciences. Interest in further educational and experimental work.
Literatura/Literature:
1.      Web of Science, Scopus

2.      Kumar, H. et al., Environmental Impact Assessment Review, 2020, 85, 106438

3.      Khanmohammadi, A. et al., Journal of the Iranian Chemical Society, 2020, 17, p.2429-2447

4.      Jin, X. et al. Biosensors and Bioelectronics, 2020, 165, 112412

5.      Campuzano, S, Yáñez-Sedeño, P., Pingarrón, J. M. Sensors, 2020, 20, p.5125

6.      Hao, S. et al., Journal of Materials Chemistry B, 2020, 8, p. 3393-3407

Faculties and departments

Close