Tomas Bata University in Zlín

Food Technology

Innovative sustainable packaging with bioactive potential for food of plant and animal origin

Téma:Inovativní udržitelné obaly s bioaktivním potenciálem pro potraviny rostlinného a živočišného původu
Topic:Innovative sustainable packaging with bioactive potential for food of plant and animal origin
Školitel/Tutor:Mgr. Magda Janalíková, Ph.D.
Konzultant/Consultant:Ing. Jana Sedlaříková, Ph.D.
E-mail:mjanalikova@utb.cz
Anotace:
V současné době v potravinářském průmyslu velmi roste zájem o používání biologicky odbouratelných a tudíž udržitelných obalů s vylepšenými vlastnostmi. Bioplastové obalové materiály na bázi obnovitelné biomasy mohou být použity jako alternativa klasických plastových obalů. Z polysacharidů či proteinů lze připravit inovativní filmy s dobrými bariérovými vlastnostmi vůči mechanickým, fyzikálním i biologickým vlivům. Cílem této práce je připravit filmy a obaly navržené tak, aby měly výhodné vlastnosti pro balení a zachování čerstvosti a bezpečnosti potravin rostlinného i živočišného původu. Přídavek biologicky aktivních látek do vyvíjených obalů prodlužuje trvanlivost potravin, jelikož zlepšuje nejen bariéru vůči plynům, ale zejména působí antibakteriálně a antimykoticky. Připravené filmy a obaly budou dále studovány z hlediska stability pod vlivem různých faktorů, včetně vlivu potravinářsky významných a enviromentálních mikroorganizmů na biodegradabilitu. Vývoj aktivních udržitelných obalů má žádoucí potenciál nahradit biologicky neodbouratelné plastové materiály.
Annotation:
In these days, there is a growing interest in the food industry for the use of biodegradable and therefore sustainable packaging with improved properties. Bioplastic packaging materials based on renewable biomass can be used as an alternative to conventional plastic packaging. Innovative films with good barrier properties to mechanical, physical and biological factorss can be prepared from polysaccharides or proteins. The aim of this work is to prepare films and packaging designed to have advantageous properties for packaging and maintaining the freshness and safety of food of plant and animal origin. The addition of biologically active substances to the developed packaging prolongs the shelf life of food, as it not only improves the gas barrier, but also has an antibacterial and antifungal effect. The prepared films and packaging will be further studied in terms of stability under the effect of various factors, including the effect of food-important and environmental microorganisms on biodegradability. The development of active sustainable packaging has the desirable potential to replace non-biodegradable plastic materials.
Požadavky na studenta:
Magisterský stupeň v oboru technologie potravin, mikrobiologie, případně v příbuzných oborech.
Requirements:
Master degree in area of Food Technology, Microbiology or related fields.
Literatura/Literature:
1.      ROBERTSON, Gordon L. Food packaging: principles and practice. 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, c2013, xxix, 703 s. ISBN 9781439862414.

2.      DRAGO, Emanuela, Roberta CAMPARDELLI, Margherita PETTINATO a Patrizia PEREGO. Innovations in Smart Packaging Concepts for Food: An Extensive Review. Foods [online]. 2020, 9(11) [cit. 2021-01-15]. ISSN 2304-8158. Dostupné z: doi:10.3390/foods9111628

3.      DOBIÁŠ, Jaroslav, Lenka VOTAVOVÁ a Lukáš VÁPENKA. Balení potravin. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2019, 311 s. ISBN 978-80-7592-052-2. Dostupné také z: https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-052-2

4.      TAYLOR, T. M. Handbook of natural antimicrobials for food safety and quality. Cambridge, England: Woodhead Publishing, 2015, 1 online zdroj (443 pages). Woodhead Publishing series in food science, technology and nutrition. ISBN 9781782420422. Dostupné také z: https://proxy.k.utb.cz/login?url=http://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpHNAFSQ05/handbook_of_natural_antimicrobials_for_food_safety_and_quality

Faculties and departments

Close