Tomas Bata University in Zlín

Food Technology

Preparation of matcha ice teas and determination of their nutritional characteristics

Téma:Příprava ledových matcha čajů a stanovení jejich nutričních charakteristik
Topic:Preparation of matcha ice teas and determination of their nutritional characteristics
Školitel/Tutor:doc. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D.
Konzultant/Consultant:Ing. Richardos Nikolaos Salek, Ph.D.
E-mail:sumczynski@utb.cz
Anotace:
V technologii výroby čajů a nápojů se v poslední době začíná stále více prosazovat matrice matcha čaje. Vzhledem k termostabilitě biologicky aktivních látek matchi se jeví jako perspektivní využití techniky přípravy cestou výroby ledových čajů či nápojů. Nově by se mohl ledový matcha čaj připravit v obohacené formě o bylinné výluhy z důvodu navýšení nutričních hodnot. Úkolem bude připravit portfolio vhodných ledových matcha čajů a u těchto stanovit jak základní nutriční, tak také biologicky aktivní látky. K tomuto účelu budou využity techniky enzymaticko-gravimetrické, spektrofotometrické, chromatografické, následně také ICP-MS apod.
Annotation:
In the technology of tea and beverage production, matcha tea matrices have recently become more and more popular. Due to the thermolability of biologically active substances, matcha appears to be a promising raw material for the preparation by using technique through the production of ice teas or beverages. Newly, matcha ice tea could be prepared in an enriched form with herbal extracts due to the increase in nutritional values. The aim of this study will be to prepare a portfolio of suitable matcha ice teas and to determine both basic nutritional and biologically active substances. Enzymatic-gravimetric, spectrophotometric, chromatographic, ICP-MS etc. techniques will be used for this purpose.
Požadavky na studenta:
Absolvent magisterského studia chemie a technologie potravin, případně příbuzných oborů jako je analýza potravin či oboru studujícího biologicky aktivní látky.
Requirements:
Master level in Food Chemistry and Technology or related areas as Food analysis and Biologically active substances.
Literatura/Literature:
1.      Brzezicha-Cirocka, J., Grembecka, M., Szefer, P., 2016a. Analytical assessment of bio- and toxic elements distribution in pu-erh and fruit teas in view of chemometric approach. Biol. Trace Elem. Res. 174, 240‒250.

2.      Dalipi Dalipi, R., Borgese, L., Tsuji, K., Bontempi, E., Depero, L.E., 2018. Elemental analysis of teas, herbs and their infusions by means of total reflection X-ray fluorescence. J. Food Compos. Anal. 67, 128‒134.

3.      Erdemir, U.S., 2018. Contribution of tea (Camellia sinensis L.) to recommended daily intake of Mg, Mn, and Fe: An in vitro bioaccessibility assessment. J. Food Compos. Anal. 69, 71‒77.

Faculties and departments

Close