Tomas Bata University in Zlín

Food Technology

Study of the correlation of the content of minerals and substances with antioxidant effect in non-traditional types of food

Téma:Studium korelace obsahu minerálních látek a látek s antioxidačním účinkem v netradičních druzích potravin.
Topic:Study of the correlation of the content of minerals and substances with antioxidant effect in non-traditional types of food.
Školitel/Tutor:doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.
Konzultant/Consultant:prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.
E-mail:fisera@ft.utb.cz
Anotace:
Práce je zaměřena na studium vztahu minerálních látek a biologicky aktivních látek s antioxidačním účinkem různého chemického složení a struktury na bázi organických i anorganických nízkomolekulárních látek s antioxidačním účinkem, sekundárních antioxidantů enzymového typu a terciárních antioxidantů v netradičních druzích potravin a potravinářských surovin (ovoce, jedlé květy aj.) vzhledem k různým druhům skladování a souvisejícím použitím v potravinářské výrobě. Ke studiu budou použity velmi citlivé metody na určení elementárního složení (minerálních látek), jako je hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) a ve spojení s moderními separačními metodami s detekcí v UV-VIS, FLD a hmotnostní spektrometrií (IC, HPLC – UV-VIS, FLD, MS) a budou sloužit k určování různých forem výskytu těchto sloučenin v netradičních potravinách a potravinářských surovinách. V této práci budou studovány vzájemné korelace výše uvedených látek ve vztahu k aktivitě biologických látek v potravinách a ve vztahu ke skladování a použité potravinářské technologii výroby. Studium vzájemného působení látek a jejich změny mají v současné době zásadní význam v moderních potravinářských technologiích vzhledem k udržitelnosti a nutriční hodnotě potravin.
Annotation:
Suggested work is focused on study of the relationship of minerals and biologically active substances with antioxidation effects of different chemical composition and structure based on organic and inorganic substances with low molecular weight antioxidants, secondary and tertiary-type enzyme antioxidants in non-traditional types of food matrices of food character and food raw materials (fruit , edible flowers, etc.) due to various types of storage and related use in the technology of their production food production. For study will be used very sensitive method to determine the elemental composition (minerals), such as mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-MS) and in connection with the modern separation methods of detection in the UV-VIS, FLD and mass spectrometry (IC, HPLC-UV-VIS, FLD, MS) will be used for the determination of the different forms of occurrence of these compounds in non-traditional foods and food raw materials. In this work, the mutual correlations of the above substances in relation to the activity of biological substances in food and in relation to storage and used food production technology will be studied. The study of the interaction of substances and their changes is currently of fundamental importance in modern food technologies with regard to the sustainability and nutritional value of foods.
Požadavky na studenta:
Absolvování oborů potravinářské chemie, potravinářských technologií a příbuzných oborů.
Requirements:
Graduate field of chemistry and food technology and related fields.
Literatura/Literature:
  1. Pomeranz Y., Meloan C.E.: Food Analysis – Theory and Practice, 3rd. ed., ITP New York, 1994
  2. Szpunar J., Lobinski R.: Hyphenated Techniques in Speciation analysis, RSC Cambridge, 2003, ISBN 0-85404-545-7
  3. Őtles S.: Handbook of food analysis instrument, CRC Press Taylor and Francis Group, 2009, ISBN 978-1-4200-4566-6
  4. Meyer V., R. Practical High-Performance Liquid Chromatography, John Wiley & Sons, Ltd 4-th ed., 2004, ISBN 0-470-09377-3
  5. Kinston H. M., Jassie L.: Introduction to microwave sample preparation, ACS,

Washington DC, 1988

Faculties and departments

Close