Tomas Bata University in Zlín

Process Engineering

Autoclave Manufacturing Characterization of Carbon Composites

Téma:Charakterizácia autoklávového spracovanie uhlíkových kompozitov
Topic:Autoclave Manufacturing Characterization of Carbon Composites
Školitel/Tutor:doc.Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Konzultant/Consultant:prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
E-mail:rusnakova@utb.cz, ivan.hudec@stuba.sk
Anotace: Autoklávové spracovanie kompozitných materiálov je využívané hlavne pre letecké a štrukturálne aplikácie, kde sú požiadavky na výslednú kvalitu vysoké. Finálnu kvalitu kompozitu ovplyvňuje množstvo faktorov. Okrem správne zvoleného vytvrdzovacieho cyklu s ohľadom na viskozitu matrice sú to materiál a konštrukcia formy, vákuovacia stratégia a architektúra kompozitu. Dizertačná práca sa bude zaoberať vplyvom materiálu a konštrukcie formy na rovnomerný ohrev kompozitov, vplyvom vytvrdzovacieho cyklu na vnútornú pórovitosť a výskumom vnútornej architektúry kompozitného materiálu na výslednú kvalitu. Cieľom dizertačnej práce bude okrem samotného výskumu autoklávového spracovania aj návrh foriem a použitých materiálov pre autoklávové spracovanie.
Annotation:
Autoclave processing of composite materials is used mainly for aerospace and structural applications, where the requirements for the resulting quality are high. The final quality of the composites is affected by a number of factors. In addition to the correctly set-up curing cycle with respect to the viscosity of the matrix, these are the materials and construction of the mold, the vacuum strategy and the architecture of the composite. The dissertation will deal with the influence of the material and construction of the mold on the uniform heating of composites, the influence of the curing cycle on the internal porosity and the research of the internal architecture of the composite material on the resulting quality. The aim of the dissertation will be, in addition to the research of autoclave processing, also the design of molds and used materials used for autoclave manufacturing.
Požadavky na studenta:
Obecná znalost fyziky, mechaniky a základy polymerných materiálov. Samostatnosť a aktivní prístup k riešeniu, znalosť odbornej angličtiny.
Requirements:
General knowledge of physics, mechanics and polymer materials. Independent and active approach to solutions, knowledge of technical English.

 

Literatura/Literature:
  1. MAZUMDAR, S. K. Composites Manufacturing: Materials, Products and Processing. London: CRC Press, 2002.
  2. ELHAJJAR, R., SAPONARA, V. L., MULIANA, A.: Smart Composites: Mechanics and Design. ISBN 9781138075511, CRC Press 2017
  3. KLAUS F., BREUER, U.: Multi-Functionality of Polymer Composites: Challenges and New Solutions. Elsevier 2015.
  4. VAKHRUSHEV, A. V., HAGHI, A., K.: Composite Materials Engineering: Modeling and Technology. Apple Academic Press Inc., ISBN 9781771887960, 2019.
  5. BAFEKRPOUR, E.: Advanced Composite Materials: Properties and Applications. ISBN-13: 978-3110574401, Sciendo 2017.

 

Faculties and departments

Close