Tomas Bata University in Zlín

Process Engineering

Basic description of an extrusion of thermoplastics

Téma:Základní popis procesu  vytlačování termoplastů
Topic:Basic description of an extrusion of thermoplastics

 

Školitel/Tutor:doc Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
Konzultant/Consultant:Za UTB prof. D. Janáčová, za SK  prof. I. Hudec
E-mail:merinska@utb.cz
Anotace:
Práce se bude zabývat matematickým popisem, jeho nastavením, potřebnými omezujícími podmínkami a dalšími prametry pro vytlačování termoplastů. Vytvořené modely budou srovnány a případně upraveny na základě již stávajících a budou i v praxi prověřeny na příslušném zpracovatelském zařízení. Získané výsledky budou shrnuty a srovnána platnost teoretických výstupů v praktickém procesu.
Annotation:
The work will deal with the mathematical description, its settings, the necessary limiting conditions and other parameters for the extrusion of thermoplastics. The created models will be compared and possibly modified based on existing ones and will be tested in practice at the relevant processing facility. The obtained results will be summarized and the validity of theoretical outputs in the practical process will be compared.

 

Požadavky na studenta:
Znalost v oblasti zpracování polymerů, procesních podmínek a jejich stanovení a vytváření a ověřování matematických popisných modelů
Requirements:
Knowledge in the field of polymer processing, process conditions and their determination and creation and verification of mathematics models 
Literatura/Literature:
1.        Janáčová Dagmar: Procesní inženýrství : transportní, fyzikální a termodynamická data

2.       Baird D., Collias D.I.: Polymer processing: principles and design

3.      Vergnes B., Vincent M. : Polymer processing: principles and modelling

4.      Osswald T.A.: Polymer processing fundamentals

 

 

Faculties and departments

Close