Tomas Bata University in Zlín

Process Engineering

Elastomer composite materials filled with magnetic active fillers

Téma:Elastomérne kompozitné materiály plnené magneticky aktívnymi plnivami
Topic:Elastomer composite materials filled with magnetic active fillers
Školitel/Tutor:doc. Ing. Michal Sedlačík, PhD.
Konzultant/Consultant:doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
E-mail:msedlacik@utb.cz,
Anotace:
Práca je zameraná na prípravu a hodnotenie vlastností elastomérnych magnetických kompozitov. Sledovať sa bude vplyv typu a obsahu magneticky aktívnych plnív a ich kombinácie s plnivami na báze uhlíka na reologické a spracovateľské charakteristiky kaučukových zmesí. Následne sa bude vyhodnocovať priebeh sieťovania, sieťová hustota, fyzikálno-mechanické, magnetické vlastnosti pripravených kompozitov a ich účinnosť tienenia elektromagnetického žiarenia.
Annotation:
The work is focused on the preparation and properties of elastomer magnetic composites. There will be observed the influence of the type and content of magnetic fillers and their combination with carbon based fillers on rheological and processing characteristics of rubber compounds. Subsequently, vulcanization process, cross-link density, physical-mechanical, magnetic characteristics of composites and their electromagnetic field shielding effectiveness will be evaluated.

 

 

Faculties and departments

Close