Tomas Bata University in Zlín

Process Engineering

Elastomeric materials with components from renewable resources

Téma:Elastomérne materiály so zložkami z obnoviteľných zdrojov
Topic:Elastomeric materials with components from renewable resources
Školitel/Tutor:doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
Konzultant/Consultant:prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
E-mail:merinska@utb.cz, ivan.hudec@stuba.sk
Anotace:
Dizertačná práca bude zameraná na výskum nových materiálov aplikáciou netradičných zložiek z obnoviteľných zdrojov spolu s vývojom nových vulkanizačných systémov pre elastomérne materiály. Cieľom výskumu bude objasniť aplikačné možnosti biopolymérnych materiálov ako zložiek elastomérnych zmesí.
Annotation:
The thesis will be focused on research and development of new materials prepared by application of untraditional components originating from renewable resources into elastomer compounds as well as development of new vulcanization systems for rubber materials. The goal of the research will be clarification of application possibilities of biopolymer materials as a components of rubber blends.

Faculties and departments

Close