Tomas Bata University in Zlín

Process Engineering

Research into the reduction of internal stresses of materiál structures produced by laser based additive technologies

Téma:Výzkum snižování vnitřních napětí materiálových struktur vyrobených laserovými aditivními technologiemi
Topic:Research into the reduction of internal stresses of materiál structures produced by laser based additive technologies
Školitel/Tutor:prof. Ing. Peter Pavol Monka, Ph.D.
Konzultant/Consultant:prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
E-mail:monka@utb.cz
Anotace:
Téma je zaměřené na výzkum metod a metodik snižování vnitřních napětí materiálů vytvořených aditivními technologiemi pracujících na báze koherentního záření během technologického procesu a po jeho ukončení. Hlavním cílem výzkumu je vědecké prokázaní vlivu progresivních způsobů snižování vnitřních napětí na zvýšení efektivity technologie.
Annotation:
The topic is focused on the research of methods and methodologies for reducing the internal stresses of materials created by additive technologies working on the basis of coherent radiation during the technological process and after its completion. The main goal of the research is to scientifically prove the influence of progressive ways of reducing internal stresses on increasing the efficiency of technology.
Požadavky na studenta:

Uchazeč s magisterským vzděláním v technických nebo materiálových vědách. Nevyhnutelným personálním vybavením uchazeče musí být proaktivita, kreativita, schopnost samostatného učení se z aktuálních vědeckých informací a pozitivně orientované interpersonální vlastnosti.

Zásadní odborné podmínky kladené na uchazeče jsou dobrá znalost angličtiny a znalosti využití základního matematického aparátu v technických a vědeckých aplikacích.

Requirements:
Applicants with a master’s degree in technical or material sciences. The inevitable staffing of the candidate must be proactivity, creativity, the ability to learn independently from current scientific information and positively oriented interpersonal qualities.

The basic professional conditions imposed on applicants are a good knowledge of English and knowledge of the use of basic mathematical apparatus in technical and scientific applications.

Literatura/Literature:
1.      Milewski J.O.: Additive Manufacturing of Metals, Springer International Publishing AG, 2017, DOI 10.1007/978-3-319-58205-4, ISBN 978-3-319-58205-4

2.      Gouge M., Michaleris P.: Thermo-Mechanical Modeling of Additive Manufacturing, Elsevier Inc., 2018, ISBN: 978-0-12-811820-7

Faculties and departments

Close