Tomas Bata University in Zlín

Process Engineering

Research of the selective laser melting characteristics influence on the properties of the produced structure

Téma:Výzkum vlivu charakteristik selektivního laserového natavování na vlastnosti produkované struktury
Topic:Research of the selective laser melting characteristics influence on the properties of the produced structure
Školitel/Tutor:prof. Ing. Peter Pavol Monka, Ph.D.
Konzultant/Consultant:prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
E-mail:monka@utb.cz
Anotace:
Výzkum v rámci tématu je zaměřen na vliv specifických charakteristik selektivního laserového natavování – jedné s klíčových skupiny aditivních technologií – na vlastnosti vytvořené kovové struktury. Hlavním cílem výzkumu je určení podstatných rysů této technologie pro charakteristické skupiny kovových materiálů z účelem zvýšení produktivity technologie a zvýšení stability dosažené materiálové struktury.
Annotation:
The research within the topic is focused on the influence of specific characteristics of selective laser melting – one of the key group of additive technologies – on the properties of the created metal structure. The main goal of the research is to determine the essential features of this technology for characteristic groups of metallic materials in order to increase the technology productivity and increase the stability of the achieved material structure.
Požadavky na studenta:

Uchazeč s magisterským vzděláním: (1) v technických vědách nebo (2) v přírodovědných oborech propojených s ději probíhajícími při interakci koherentního záření s materiálem. Nevyhnutelným personálním vybavením uchazeče musí být proaktivita, kreativita, schopnost samostatného učení se z aktuálních vědeckých informací a pozitivně orientované interpersonální vlastnosti.

Zásadní odborné podmínky kladené na uchazeče jsou dobrá znalost angličtiny a znalosti využití základního matematického aparátu v technických a vědeckých aplikacích.

Requirements:
Applicants with a master’s degree: (1) in technical sciences or (2) in natural sciences in areas interconnected with processes of the interaction of coherent radiation with material. The inevitable staffing of the candidate must be proactivity, creativity, the ability to learn independently from current scientific information and positively oriented interpersonal qualities.

The basic professional conditions imposed on applicants are a good knowledge of English and knowledge of the use of basic mathematical apparatus in technical and scientific applications.

Literatura/Literature:
1.      Milewski J.O.: Additive Manufacturing of Metals, Springer International Publishing AG, 2017, DOI 10.1007/978-3-319-58205-4, ISBN 978-3-319-58205-4

2.      Gouge M., Michaleris P.: Thermo-Mechanical Modeling of Additive Manufacturing, Elsevier Inc., 2018, ISBN: 978-0-12-811820-7

Faculties and departments

Close