Tomas Bata University in Zlín

Process Engineering

The development of hybrid technology for stuctural parts in automotive

Téma:Vývoj hybridnej technologie pre výrobu štrukturálných dielov pre automotive
Topic:The development of hybrid technology for stuctural parts in automotive
Školitel/Tutor:doc.Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Konzultant/Consultant:doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
E-mail:rusnakova@utb.cz, anna.ujhelyiova@stuba.sk
Anotace:
Cieľom dizertačnej práce bude vývoj hybridnej technológie výroby kompozitných materiálov, hlavne  kombinácia lisovania a vstrekovania, kde sa využíva výstuž vo forme tkanín s rôznou skladbou vlákien a následne sa použije matrica, zvyčajne termoplastická a dôjde k polymerizácii v samotnej  forme. V súčasnosti sa hľadajú a nastavujú parametre, resp. kombinácie materiálov, ktoré majú dostatočnú adhéziu navzájom a splňujú požiadavky na hromadnú výrobu. Okrem samotných vrstvených laminátov je možné vyrábať i kompozitné štruktúry so zabudovanými insertmi, ktoré by boli integrované dovnútra kompozitu. Pri tejto hybridnej technológii je dôležité vyrobenie preformy v čo najkratšom čase, ktorá môže byť už pred impregnovaná živicou a tým by sa celý výrobný proces urýchlil a priblížil požiadavkám na hromadnú výrobu. Značná časť práce by sa zameriavala na testovanie a selekciu materiálov, hodnotenie kompatibility a finálnej kvality hotové výlisku.
Annotation:
The aim of the dissertation will be the development of hybrid technology for the production of composite materials, especially the combination of moulding and injection, where reinforcement in the form of fabrics with different fibres composition is used, and then a matrix, usually thermoplastic, is used and polymerization takes place in its own form. At present, parameters are searched for set-up, respectively. combinations of materials that have enough adhesion to each other and meet mass production requirements. In addition to the laminates themselves, it is also possible to produce composite structures with embedded inserts integrated within the composite. In this hybrid technology, it is important to produce the preform in the shortest possible time, which can already be impregnated with resin and thus accelerate the manufacturing process and bring it closer to mass production requirements. Much of the work would focus on testing and selecting materials, evaluating the compatibility and final quality of the finished moulding part.
Požadavky na studenta:
Ukončené vysokoškolské vzdělání 2. stupně v technickém oboru, znalost anglického jazyka na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR)
Requirements:
Completed 2nd degree in Technical Engineering field, C1 level of English in the Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFR).
Literatura/Literature:
1.      Gottfried W. Ehrenstein. Polymérni kompozitní materiály. Praha, 2009. ISBN 978-80-86960-29-6.

2.      Chawla, K. K. Composite Materials, Science and Enginering. Springer Verlag, New York, 1987.

3.      Barbero, E. J. Introduction to Composite Materials Design. London: Taylor & Francis, 1999.

4.      Bareš, R. A. Kompozitní materiály. Praha: SNTL, 1988.

5.      Táborský, L., Šebo, P. Konštrukčné materiály se spevnenými vláknami. Bratislava, Alfa, 1982.

6.      Geier, M.H. Quality Handbook for Composite Material. ASM International, 1999.

7.      Černý, M. Vláknové kompozity. Praha: ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02464-4.

Faculties and departments

Close