Tomas Bata University in Zlín

Technology of Macromolecular Substances

Biopolymer materials for agriculture and packaging industry

Téma:Biopolymerní materiály pro zemědělství a obalový průmysl

 

Topic:Biopolymer materials for agriculture and packaging industry
Školitel/Tutor:doc. Ing. Alena Kalendová, Ph.D.
Konzultant/Consultant:
E-mail:kalendova@utb.cz
 

 

Anotace:

Vzhledem k rostoucím potřebám společnosti a nutnosti ochrany životního prostředí se pozornost stále více upírá k cirkulární ekonomice. V této souvislosti se objevily snahy nahradit některé typy syntetických polymerů polymery na přírodní bázi. Lze očekávat, že v souvislosti s nastupující legislativou v oblasti jednorázových obalů jejich spotřeba nadále poroste. Přestože biopolymery nabízí výhodu v podobě biodegradovatelnosti a biokompatibilitu, některé jejich parametry nedosahují požadovaných hodnot. Tak např. PLA vykazuje horší bariérové a mechanické vlastnosti oproti tradičně využívaným syntetickým polymerům. Výzkumná práce se z výše zmíněných důvodů soustředí do oblasti modifikace vlastností daných biopolymerních systémů ve vztahu k aplikacím v zemědělství a obalovém průmyslu, tak také z pohledu degradačního chování.

Annotation:  
Due to the growing needs of society and the need to protect the environment, the attention is increasingly focused on the circular economy. In this context, effort has been made to replace some types of synthetic polymers with natural-based polymers. It could be expect that in connection with the forthcoming legislation in the field of disposable packaging, its consumption will continue to increase. Although biopolymers offer advantages in terms of biodegradability and biocompatibility, but some of their parameters do not reach the desired values. For the above-mentioned reasons, the research work focuses on the modification of the properties of the given biopolymer systems in relation to applications in agriculture and the packaging industry, as well as in relation to degradation behaviour.

 

 

Požadavky na studenta:
Ukončené magisterské (inženýrské) studium v oboru makromolekulární chemie, materiálových věd či příbuzných oborů. Základní manuální a laboratorní zručnost. Schopnost samostatné tvůrčí práce, znalost angličtiny na střední úrovni.
 

 

Requirements:

Finished master degree in macromolecular chemistry, material sciences, or related subjects. Basic manual and laboratory skills. Ability to work independently and creatively, knowledge of English language at intermediate level.

 

 

Literatura/Literature:
1.    Zhang, Yachuan. Processing and Development of Polysaccharide-Based Biopolymers for Packaging Applications, Elsevier, 2020, ISBN: 978-0-12-818795-1.

2.    Ebnesajjad, Sina. Handbook of Biopolymers and Biodegradable Plastics – Properties, Processing and Applications. London, UK: 2013, Elsevier, ISBN: 978-1-4557-2834-3.

3.   Rafael Auras, Loong-Tak Lim, Susan E. M. Selke, Hideto Tsuji. Poly(Lactic Acid): Synthesis, Structures, Properties, Processing, and Applications. Hoboken, New Jersey, USA: 2010, John Wiley & Sons, Print ISBN: 9780470293669, Online ISBN: 9780470649848, DOI: 10.1002/9780470649848.

4.   Sin, Lee Tin; Rahmat, A. R.; Rahman, W. A. W. A. Polylactic Acid – PLA biopolymer Technology and Application. London, UK: 2012, Elsevier, ISBN 978-1-4377-4459-0, Electronic ISBN 978-1-4377-4460-6.

5.   Wu, Feng; Misra, Manjusri; Mohanty, Amar, K.: Challenges and new opportunities on barrier performance of biodegradable polymers for sustainable packaging, Progress in Polymer Science, 2021, 117, art. no. 101395.

6.   Hamad, K., Kaseem, M., Ayyoob, M., Joo, J., Deri, F. Polylactic acid blends: The future of green, light and tough, Progress in Polymer Science, 2018, 85, pp. 83-127.

7.   Zeyuan, Pan; Ju, Qing; Dong, Zhao; Yucai, Shen; Tingwei, Wang. Enhanced oxygen barrier properties of poly(lactic acid) via oxygen scavenging strategy combining with uniaxial stretching, International Journal of Biological Macromolecules, 2021, 181, pp.  521-527.

8.   Sonchaeng, U.; Iñiguez-Franco, F.; Auras, R.; Selke, S.; Rubino, M.; Lim, L.-T. Poly(lactic acid) mass transfer properties, Progress in Polymer Science, 2018, 86, pp. 85-121.

 

Faculties and departments

Close