Tomas Bata University in Zlín

Technology of Macromolecular Substances

Electric field-assisted 3D printing of biocompatible polymer systems

Téma:Elektrickým polem asistovaný 3D tisk biokompatibilních polymerních systémů
Topic:Electric field-assisted 3D printing of biocompatible polymer systems
Školitel/Tutor:doc. Ing. Antonín Minařík, Ph.D.
Konzultant/Consultant: 

Ing. Miroslav Mrlík, Ph.D.

 

E-mail:minarik@utb.cz
Anotace:
V rámci této práce budou modifikovány fyzikálně chemické vlastnosti biokompatibilních polymerních systémů určených pro elektrickým polem asistovaný 3D tisk. Cílem je najít a optimalizovat vlastnosti polymerních systémů, které bude možné zpracovávat do podoby mikro a nanovlákenných scafoldů aplikovatelných v oblasti regenerativní medicíny. Dalším tématem práce bude vývoj postupů umožňující kombinaci více typů polymerních systémů do podoby hierarchicky strukturovaných vrstev vyznačujících se rozdílnými fyzikálními charakteristikami, jako je např. tuhost a elektrická vodivost.
Annotation:
Within the scope of this work, the physicochemical properties of biocompatible polymer systems will be modified so that they can be used for electric field-assisted 3D printing. The aim is to find and optimize properties of polymer systems, that can be processed into micro and nanofiber scaffolds applicable in the field of regenerative medicine. Another topic of this work will be the development of methods allowing to combine several types of polymer systems in the form of hierarchically structured layers characterized by different physical properties, such as stiffness and electrical conductivity.

 

Požadavky na studenta:
Ukončené VŠ vzdělání technického nebo přírodovědného směru (Ing., Mgr.). Znalost anglického jazyka, schopnost samostatné tvůrčí činnosti a zkušenost s prací ve fyzikálně chemických laboratořích. Možnost přijetí pouze do prezenční formy studia.
Requirements:
Completed university degree in engineering or science field (MSc.). Knowledge of English, the ability to work independently and creatively, experience with work in physical and chemical laboratories. Only full time study.
Literatura/Literature:
1.      Brown, T.D., et al., Melt electrospinning today: An opportune time for an emerging polymer process, Progress in Polymer Science, 2016, 56

2.      Dalton, P. D., et al, Advances in Hybrid Fabrication toward Hierarchical Tissue Constructs, Adv. Sci., 2020, 7

3.      Kade, J.C., et al., Polymers for Melt Electrowriting, Advanced Healthcare Materials, 2021, 10, 1

Faculties and departments

Close