Tomas Bata University in Zlín

Technology of Macromolecular Substances

Synthesis of amphiphilic thermoplastic elastomers

Téma:Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov
Topic:Synthesis of amphiphilic thermoplastic elastomers
Školitel/Tutor:Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Konzultant/Consultant:doc. Ing. Tomáš Sedláček, PhD.
E-mail:jaroslav.mosnacek@savba.sk
Anotace:
Téma dizertačnej práce je zameraná na syntézu blokových kopolymérov obsahujúcich okrem hydrofilného a hydrofóbneho bloku aj elastický blok za účelom zlepšenia elasticity finálnych materiálov. Bude sa študovať aj vplyv zloženia kopolymérov na morfológiu, mechanické vlastnosti a schopnosť odozvy na rôzne vonkajšie podnety. Výsledné materiály môžu byť využité ako nosiče liečiv, umelé svaly, senzory, nanoreaktory alebo v rôznych inžinierskych aplikáciách.
Annotation:
Well-defined amphiphilic block copolymers containing elastic block will be synthesized for improved mechanical properties of final solid materials. Effect of copolymers composition on morphology, mechanical and stimuli-responsive properties of the material will be thoroughly investigated. The final materials will be potentially applicable as drug delivery solid systems, artificial muscles, sensing devices, nanoreactors or in civil engineering applications.
Požadavky na studenta:
Ukončené vysokoškolské štúdium v niektorom z chemických odborov. Výborné štúdijné výsledky. Záujem o vývoj a štúdium nových materiálov. Skúsenosti s prácou v laboratóriu. Znalosť anlického jazyka.
Requirements:
Completed university studies in one of the chemical fields. Excellent study results. Interest in developing and investigation of new materials. Laboratory work experience. Knowledge of English language.

 

Literatura/Literature:
1.      M. Fedorczyk, A. Krzywicka, P. Ciecorski, J. Romanski, E. Megiel, A Novel Strategy for the Synthesis of Amphiphilic and Thermoresponsive Poly(N-isopropylacrylamide)-b-Polystyrene Block Copolymers via ATRP, Polymers, 11 (2019) 1484.

2.      F. Ji, J. Li, Y. Weng, J. Ren, Synthesis of PLA-based thermoplastic elastomer and study on preparation and properties of PLA-based shape memory polymers, Mater. Res. Express, 7 (2020), 015315.

3.      M. Lazzari, M. Torneiro, A Global View on Block Copolymers, Polymers, 12 (2020), 869.

4.      D. Bondarev, K. Borská, M. Šoral, D. Moravčíková, J. Mosnáček „Simple tertiary amines as promotors in oxygen tolerant photochemically induced ATRP of acrylates“ Polymer 161 (2019), 122.

5.      R. B. Trinca, M. I. Felisberti, Segmented polyurethanes based on poly(L-lactide), poly(ethylene glycol) and poly(trimethylene carbonate): Physico-chemical properties and morphology, European Polymer Journal 62 (2015) 77–86.

6.      L. M. D. Loiola et al. Thermal and mechanical properties of nanocomposites based on a PLLA-b-PEO-b-PLLA triblock copolymer and nanohydroxyapatite J. APPL. POLYM. SCI. 2016, DOI: 10.1002/APP.44187.

Faculties and departments

Close