Tomas Bata University in Zlín

Tools and Processes

Effect of Loading History (Mullins Effect) on the Mechanics of Elastomer under Uniaxial and Multiaxial Stress

Téma:Vliv historie zatěžování (Mullinsův efekt) na mechanické chování elastomeru při jednoosé a víceosé napjatosti
Topic:Effect of Loading History (Mullins Effect) on the Mechanics of Elastomer under Uniaxial and Multiaxial Stress
Školitel/Tutor:doc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.
Konzultant/Consultant:
E-mail:javorik@ft.utb.cz
Anotace:
Obsahem práce bude výzkum v oblasti mechaniky elastomerů. Půjde především o hlubší analýzu chování materiálu při zatěžování a odlehčování ve více cyklech při základních deformačních módech (jednoosý tah, dvouosý tah, čistý smyk) a následnou analýzu závislostí na daném způsobu zatěžování, která bude využitá ke zobecnění popisu tohoto jevu.
Annotation:
A research in the field of mechanics of elastomers will be the object of the work. Primarily, serious analysis of stress/strain relation during loading and unloading in basic deformation modes (uniaxial tension, equibiaxial tension and pure shear) of elastomer will be made. Furthermore relations between different deformation modes results will be analyzed to set up general interpretation of Mullins effect in elastomers.
Požadavky na studenta:
Absolvent technického oboru se zájmem o mechaniku pevných těles.
Requirements:
Technical field graduate interested in the mechanics of solids.
Literatura/Literature:
1.       OGDEN, R.W. Non-linear Elastic Deformations. Dover Publications. 1997.

2.       BOWER, A.F. Applied Mechanics of Solids. CRC Press. 2010.

Další časopisecké a knižní zdroje dostupné prostřednictvím univerzitní knihovny UTB ve Zlíně

Faculties and departments

Close