Tomas Bata University in Zlín

Tools and Processes

Effect of production technology of materials on their light-technical properties

Téma:Vliv technologie výroby materiálů na jejich světelně technické vlastnosti
Topic:Effect of production technology of materials on their light-technical properties
Školitel/Tutor:doc. Ing. Martin Vašina Ph.D.
Konzultant/Consultant:
E-mail:vasina@utb.cz
Anotace:
Práce se zabývá zkoumáním vlivu technologie výroby materiálů na jejich světelně technické vlastnosti, které souvisí se s odrazem, pohlcováním a prostupem světla příslušného materiálu. Budou zkoumány různé technologické procesy výroby materiálů (např. technologie obrábění, vstřikování a 3D tisk), jejich struktura, složení aj. pro konkrétní praktické aplikace. Experimentálně získané světelně technické vlastnosti (tj. činitele odrazu, pohltivosti a prostupu světla) zkoumaných materiálů získaných různými technologickými procesy výroby budou následně použity ve vhodném simulačním programu pro matematické simulace kvality osvětlení v daných objektech.
Annotation:
The work deals with investigation of production technology of materials on their light-technical properties that are connected with light reflection, absorption and transmission of a relevant material. Different technological processes of materials production (e.g. machining technology, injection molding and 3D printing), their structure, composition etc. will be investigated for relevant practical applications. The experimentally obtained light-technical properties (i.e. light reflection, absorption and transmission coefficients) of the investigated materials obtained by different technological production processes will be subsequently used in order to simulate the lighting quality in given objects by means of suitable computer software.
Požadavky na studenta:
Mírně pokročilá znalost angličtiny, práce s počítačovým programem.
Requirements:
Slightly advanced knowledge of English, work with computer software.
Literatura/Literature:
1.      Horňák P.: Svetelná technika, Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry Bratislava, (1989).

2.      Bytřický, V., Kaňka, J.: Osvětlení. Skriptum ČVUT Praha, 1999, 76 s.

3.      Kol. autorů: The Lighting Handbook. Zumtobel Lighting GmbH, Dornbirn, 2018, 244 s.

4.      Mádr, V., Krejzlík, J., Kopečný, J., Novotný, I.: Fyzikální měření, SNTL Praha, 1991, 304 s.

Faculties and departments

Close