Tomas Bata University in Zlín

Tools and Processes

Effect of production technology on sound absorption properties of porous materials

Téma:Vliv technologie výroby na zvukoizolační vlastnosti pórovitých materiálů
Topic:Effect of production technology on sound absorption properties of porous materials
Školitel/Tutor:Doc. Ing. Martin Vašina Ph.D.
Konzultant/Consultant:
E-mail:vasina@utb.cz
Anotace:
Práce je zaměřena na studium vlivu technologických výrobních procesů různých typů porézních materiálů na pohlcování zvuku. Budou zkoumány různé faktory výroby materiálů na zvukovou pohltivost, např. vliv složení materiálů, tvaru pórů, teploty, vlhkosti, použité výrobní technologie tvaru povrchu, vícevrstvých materiálových struktur apod. Rovněž bude zkoumán vliv použité výrobní technologie materiálů na jejich mechanické vlastnosti. Cílem práce bude navrhnout vhodné technologie výroby různých typů pórovitých materiálů pro konkrétní průmyslové aplikace.
Annotation:
The work is focused on study of the effect of technological production processes of different types of porous materials on sound absorption. Different factors of material production on sound absorption will be investigated, e.g. effect of material composition, pores shape, temperature, humidity, used production technology of surface shape, multilayer material structures etc. The influence of the applied production technology of materials on their mechanical properties will be investigated too. The aim of this work will be to design suitable production technologies of different types of porous materials for specific industry applications
Požadavky na studenta:
Pokročilá znalost angličtiny.
Requirements:
Slightly advanced knowledge of English.
Literatura/Literature:
1.      Fahy, F. J.: Foundation of Engineering Acoustics Academic Press London, 2003, 443 s.

2.      Nový, R.: Hluk a chvění. Skriptum ČVUT Praha, 1995, 389 s.

3.      Beranek, L. L.: Noise and Vibration Control. Poughkeepsie New York, 1988, 672 s.

4.      Hansen, C. H. – Snyder, S. D.: Active Control of Noise and Vibration. E & FN Spon, an imprint of Chapman & Hall London, 1997, 1268 s.

Faculties and departments

Close