Tomas Bata University in Zlín

Tools and Processes

Implementation of Industry 4.0 in Assembly Technology

Téma:Implementace prvků Průmyslu 4.0 v technologii montáže
Topic:Implementation of Industry 4.0 in Assembly Technology
Školitel/Tutor:doc. Ing. Ondřej Bílek, Ph. D.
Konzultant/Consultant:doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph. D.
E-mail:bilek@utb.cz
Anotace:
Vizí Průmyslu 4.0 jsou výrobní procesy s přímou spoluprací a propojením svých vlastních pracovních komponent. Doktorská práce bude mít za cíl navrhnout metodiku implementace prvků Průmyslu 4.0 v prostředí malých a středních podniků s nesériovou výrobou. Dílčími cíli jsou mimo jiné digitalizace výrobní dokumentace a vývoj aplikace pro vytvoření digitálního prostředí výrobního procesu, dále vytvoření interaktivních montážních postupů se zahrnutím systému snímání, identifikace a kontroly kvality v montážním procesu.
Annotation:
The vision of Industry 4.0 is manufacturing processes with direct collaboration and interconnection of their own work components. The aim of Dissertation work is to propose a methodology for implementation of Industry 4.0 elements in the environment of small and medium enterprises with non-serial production. Partial goals are, among others, the digitization of production documentation and the development of an application for creating a digital environment for the production process, as well as the creation of interactive assembly procedures including the system of scanning, identification and quality control in the assembly process.
Požadavky na studenta:
Předchozí VŠ studium technického zaměření, orientace v oblasti strojírenské technologie, montáže a CAD/PLM. Odpovídající znalost odborné angličtiny.
Requirements:
Completed master university studies of technical specialization, orientation in the field of manufacturing technology, assembly and CAD/PLM systems. Adequate knowledge of technical English.
Literatura/Literature:
1.      LUO, Zongwei (ed.). Robotics, automation, and control in industrial and service settings. IGI Global, 2015.

2.      KUMAR, Kaushik; ZINDANI, Divya; DAVIM, J. Paulo (ed.). Digital Manufacturing and Assembly Systems in Industry 4.0. CRC Press, 2019.

3.      ZHONG, Ray Y., et al. Intelligent manufacturing in the context of industry 4.0: a review. Engineering, 2017, 3.5: 616-630.

Faculties and departments

Close