Tomas Bata University in Zlín

Tools and Processes

Influence of process conditions and composition on reprocessing of packaging foil waste

Téma:Vliv procesních podmínek a složení na přepracování odpadu z obalových folií
Topic:Influence of process conditions and composition on reprocessing of packaging foil waste
Školitel/Tutor:doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
Konzultant/Consultant:
E-mail:merinska@utb.cz
Anotace:
•      Bude provedena rešerše na dané téma ve všech možných zdrojích, impaktovaných časopisech a patentových databázích

•      Na základě výstupu z rešerše bude studován vliv složení systému a nastavení procesních parametrů u jednotlivých zpracovatelských technologií (vytlačování, vstřikování, popř. další) na výsledný výrobek z odpadu převážně z obalových folií

•      Dále bude studována možnost zamíchání plniv pro vylepšení či úpravu vlastností a opět sledován vliv nastavení procesních podmínek pro dosažení nejlepšího možného zamíchání

•      Výstupem by měl být návrh technologického postupu přepracování, případně výroby a užitný vzor/y výrobků pro skutečnou výrobu

 

Annotation:

 

Research on the subject in all possible sources, impact journals and patent databases

Based on the output of the research, the influence of the system composition and the setting of process parameters of individual processing technologies (extrusion, injection, or other) on the final product from waste mostly from packaging foils will be studied

The possibility of mixing the fillers to improve or modify the properties will be studied and the influence of the setting of the process conditions for the best possible mixing will be again monitored.

The output should be a proposal of the technological process of reworking, eventually production and utility model (s) of products for actual production

Požadavky na studenta:
Znalost makromolekulární chemie, zpracovatelských technologií, hodnotících metod, procesního inženárství
Requirements:
Knowledge of macromolecular chemistry, processing technologies,  methods for evaluation, processing engineering
Literatura/Literature:
1.      Handbook of applied polymer processing technology / edited by Nicholas P. Cheremisinoff, Paul N. Cheremisinoff

2.       Polymer science and technology for scientists and engineers / Richard A. Pethrick

3.      Polymer processing : principles and design / Donald G. Baird, Dimitris I. Collias

 

Faculties and departments

Close