Tomas Bata University in Zlín

Tools and Processes

Influence of Technological Conditions of Roughing Operations Machining on Changes in Surface Layers

Téma:Vliv technologických podmínek hrubovácích operací obrábění na změny v povrchových vrstvách
Topic:Influence of Technological Conditions of Roughing Operations Machining on Changes in Surface Layers
Školitel/Tutor:Ing. Martin Řezníček, Ph.D.
Konzultant/Consultant: 
E-mail:mreznicek@utb.cz
Anotace:
Téma dizertační práce se zaměřuje na problematiku vlivu hrubovacích operací na povrchové vrstvy obráběného materiálu především u technologie frézování. Vliv bude zkoumán jak u použitých nástrojů běžného obrábění, tak u nástrojů z různých materiálů, povrchovou úpravou, geometrií a strategií obrábění. Sledovaným parametry budou zpevnění a změny v povrchové vrstvě, rozklad sil a strukturní změny materiálu a vliv velikosti přídavku po hrubovacích operací na dokončování.
Annotation:
Topic of the dissertation is focused on the influence of roughing operations on the surface layers of the machined material, mainly for milling technology. This influence will be investigated for conventional machining tools and for tools made of various materials, with surface treatments, various geometry’s, and machining strategies. Parameters that will be monitored are strengthening, changes in the surface layer, decomposition of forces, structural changes in the material and the influence of the allowance size after roughing operations on finishing.
Požadavky na studenta:
Základním požadavkem na studenta je orientace v problematice obrábění, obráběcích strojů, nástrojů a metody programování pomocí CAM softwarů. Rovněž je vyžadována znalost obráběných materiálu a jejich použití z dřívějšího studia.
Requirements:
Basic requirements for the student are an orientation in the field of machining, machine tools, tools and programming methods using CAM software. Also is required knowledge of machined materials and their use from before study.
Literatura/Literature:
1.      Nik Masmiati, Ahmed A.D. Sarhan, Mohsen Abdel Naeim Hassan, Mohd Hamdi,

Optimization of cutting conditions for minimum residual stress, cutting force and surface roughness in end milling of S50C medium carbon steel, Volume 86, 2016,

Pages 253-265, ISSN 0263-2241X

2.      Yuan Ma, Pingfa Feng, Jianfu Zhang, Zhijun Wu, Dingwen Yu, Prediction of surface residual stress after end milling based on cutting force and temperature, Journal of Materials Processing Technology, Volume 235, 2016, Pages 41-48, ISSN 0924-0136

3.      S. Wojciechowski, P. Twardowski, M. Pelic, R.W. Maruda, S. Barrans, G.M. Krolczyk, Precision surface characterization for finish cylindrical milling with dynamic tool displacements model, Precision Engineering, Volume 46, 2016, Pages 158-165, ISSN 0141-6359

4.      MICKELSON, Dale, ed. Hard milling & high speed machining: tools of change. Cincinnati, OH: Hanser Gardner Publications, 2005, 165 s. ISBN 1569903778.

Faculties and departments

Close