Tomas Bata University in Zlín

Tools and Processes

Magnetorheological surface finishing

Téma:Magnetoreologické dokončování povrchů
Topic:Magnetorheological surface finishing
Školitel/Tutor:doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.
Konzultant/Consultant:doc. Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.
E-mail:msedlacik@utb.cz
Anotace:
Magnetoreologické dokončování povrchů je novou technologií používanou pro dokončování povrchů s vysokým stupněm přesnosti. Princip dokončování je srovnatelný s lapovacím procesem kovových součástí. Použitá suspenze je na rozdíl od lapování aktivní v magnetickému poli, kdy dochází ke změně jejich reologických vlastností, čehož se využívá k modulaci intenzity leštění. Téma práce bude zaměřeno na konstrukční řešení stanice pro dokončovací obrábění komplexních povrchů, zkoumání mechanismu tvorby nového povrchu a hodnocení vlivu procesních faktorů na jakost výsledného povrchu.
Annotation:
Magnetorheological surface finishing is a new technology and is used to finish surfaces with a high degree of precision. The finishing principle is comparable to the lapping process of metal parts. The suspension used, unlike lapping, is active to the magnetic field, and at the same time occurs a change of rheological properties enabling to adjust the intensity of finishing. The Dissertation work will focus on design of a station for finish machining of complex surfaces, study of the mechanism of creation of a new surface and evaluation of the influence of process factors on the quality of the resulting surface.
Požadavky na studenta:
Orientace v problematice obrábění a dokončování povrchů. Samostatnost a aktivní přístup k řešení, znalost odborné angličtiny pro rešerši aktuálního stavu výzkumu v této oblasti.
Requirements:
Orientation in machining fundamentals and finishing of surfaces. Independent and active approach to solutions, knowledge of technical English for research of the current state of development in this field.
Literatura/Literature:
1.      JAIN, V. K. Nanofinishing science and technology: basic and advanced finishing and polishing processes. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017, XIX, 655. Micro and nano manufacturing series. ISBN 978-1-4987-4594-9.

2.      MARINESCU, Ioan D. Tribology of abrasive machining processes. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2013, XIV, 586 s. ISBN 978-1-4377-3467-6.

3.      GLAESER, William A. Characterization of tribological materials. New York: Momentum Press, 2010, XV, 174 s. Materials characterization series. ISBN 978-1-60650-181-8.

Faculties and departments

Close