Tomas Bata University in Zlín

Tools and Processes

Optimization of experimental data processing for the description of mechanics of elastomers

Téma:Optimalizace zpracování experimentálních dat pro popis mechanického chování elastomerů
Topic:Optimization of experimental data processing for the description of mechanics of elastomers
Školitel/Tutor:doc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.
Konzultant/Consultant:prof. Dr. Ing. Vladimír Pata
E-mail:javorik@utb.cz
Anotace:
Pro kompletní popis mechanického chování elastomerů je nutné mít data ve formě tří pracovních diagramů (t.j. spojitých křivek nebo množiny diskrétních bodů) pro tři základní deformační módy (jednoosý tah, dvouosý tah a prostý smyk). V případě popisu viskoelastického chování a vlivu historie zatěžování je objem dat ještě větší. Je nutné najít vhodný způsob pro zpracování a vyhodnocení experimentálních dat tak, aby bylo možné jejich využití v co nejširší oblasti predikce mechanického chování elastomerů a především jejich efektivní archivace a katalogizace.
Annotation:
For a complete description of the mechanics of elastomers, it is necessary to have got data as three stress/strain curves (i.e. continuous curves or sets of discrete points) for three basic deformation modes (uniaxial tension, equibiaxial tension and pure shear). In the case of the description of viscoelastic behavior and the influence of the load history, the volume of data is even larger. It is necessary to find a appropriate way for processing and evaluation of experimental data that allows using them in the widest possible area of prediction of mechanics of elastomers and especially their effective storing and cataloging.
Požadavky na studenta:
Absolvent technického oboru se zájmem o mechaniku pevných těles.
Requirements:
Technical field graduate interested in the mechanics of solids.
Literatura/Literature:
1.      BOWER, A.F. Applied Mechanics of Solids. CRC Press. 2010.

2.  OGDEN, R.W. Non-linear Elastic Deformations. Dover Publications. 1997.

3.     Další časopisecké a knižní zdroje dostupné prostřednictvím univerzitní knihovny UTB ve Zlíně

Faculties and departments

Close