Tomas Bata University in Zlín

Tools and Processes

Prestressed fibre reinforced composites: manufacturing and mechanical characterization

Téma:Predpäté kompozitné materiály, výroba a mechanické vlastnosti
Topic:Prestressed fibre reinforced composites: manufacturing and mechanical characterization
Školitel/Tutor:doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Konzultant/Consultant:doc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.
E-mail:rusnakova@utb.cz
Anotace:
Dizertačná práca sa bude  zaoberať zlepšením mechanických vlastností kompozitov vystužených vláknami pomocou metódy predpätia vlákien. Táto myšlienka je charakterizovaná predpätím vlákien buď elasticky alebo viskoelasticky pred vytvrdzovaním matrice. Úlohou bude navrhnúť a experimentálne overiť koncepciu predpätia vlákien tak, aby zahŕňala jeho schopnosť znížiť vplyv existencie nežiaducich reziduálnych napätí sprevádzajúcich výrobný proces kompozitov vystužených vláknami. Hlavnou výhodou spôsobu predpínania vlákien je vytvorenie požadovaného a riadeného stavu zvyškového napätia v matrici, aby sa zabránilo začatiu a šíreniu trhlín.
Annotation:
The dissertation will deal with the improvement of the mechanical properties of fiber-reinforced composites using the fiber prestressing method. This idea is characterized by prestressing of the fibers either elastically or viscoelastically prior to curing the matrix. The task will be to design and experimentally validate the concept of fiber prestressing to include its ability to reduce the impact of the existence of undesirable residual stresses accompanying the fiber-reinforced composite manufacturing process. A major advantage of the fiber prestressing method is to provide the desired and controlled state of residual stress in the matrix to prevent crack initiation and propagation.
Požadavky na studenta:
Obecná znalost fyziky, mechaniky a základy polymerných materiálov. Samostatnosť a aktivní prístup k riešeniu, znalosť odbornej angličtiny.
Requirements:
General knowledge of physics, mechanics and polymer materials. Independent and active approach to solutions, knowledge of technical English.

 

Literatura/Literature:
1.      Gottfried W. Ehrenstein. Polymérni kompozitní materiály. Praha, 2009. ISBN 978-80-86960-29-6.

  1. Chawla, K. K. Composite Materials, Science and Enginering. Springer Verlag, New York, 1987.
  2. Barbero, E. J. Introduction to Composite Materials Design. London: Taylor & Francis, 1999.
  3. Bareš, R. A. Kompozitní materiály. Praha: SNTL, 1988.
  4. Táborský, L., Šebo, P. Konštrukčné materiály se spevnenými vláknami. Bratislava, Alfa, 1982.
  5. Geier, M.H. Quality Handbook for Composite Material. ASM International, 1999.
  6. Černý, M. Vláknové kompozity. Praha: ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02464-4.

 

 

 

Faculties and departments

Close