Tomas Bata University in Zlín

Tools and Processes

Structural health monitoring of components from composite materials

Téma:On-line monitoring súčastí z kompozitných materiálov
Topic:Structural health monitoring of components from composite materials
Školitel/Tutor:doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Konzultant/Consultant:Ing. Milan Žaludek, Ph.D.
E-mail:rusnakova@utb.cz
Anotace:
Structural health monitoring SHM je najmodernejšia metóda kontroly aktuálneho stavu kompozitnych materiálov počas prevádzky. Naviac, umožňuje kontrolu kvality vytvrdzovacieho procesu v autoklave a iných výrobných technikách. Dizertačná práca sa bude zaoberať vplyvom sensorov deformácii na pevnosť kompozitných materiálov. Kvalita integrácie senzorov je dôležitá, pretože senzory majú včší priemer ako samotné vlákna, preto jedným z cieľov bude nájsť i uhol uloženia senzora do kompozitného material s čo najmenším ovplyvnením mechanických vlastností.
Annotation:
Structural health monitoring SHM is a state-of-the-art method of checking the current state of the composite materials during operation. In addition, it enables the quality control of the autoclave curing process and other manufacturing techniques. The dissertation will deal with the influence of deformation sensors on the strength of composite materials. The quality of sensor integration is important because the sensors have a larger diameter than the fibers themselves, so one of the goals will be to find the angle of sensor location in the composite material with the minimal impact on the mechanical properties.
Požadavky na studenta:
Obecná znalost fyziky, mechaniky a základy polymerných materiálov. Samostatnosť a aktivní prístup k riešeniu, znalosť odbornej angličtiny.
Requirements:
General knowledge of physics, mechanics and polymer materials. Independent and active approach to solutions, knowledge of technical English.
Literatura/Literature:
  1. Gottfried W. Ehrenstein. Polymérni kompozitní materiály. Praha, 2009. ISBN 978-80-86960-29-6.
  2. Chawla, K. K. Composite Materials, Science and Enginering. Springer Verlag, New York, 1987.
  3. Barbero, E. J. Introduction to Composite Materials Design. London: Taylor & Francis, 1999.
  4. Bareš, R. A. Kompozitní materiály. Praha: SNTL, 1988.
  5. Táborský, L., Šebo, P. Konštrukčné materiály se spevnenými vláknami. Bratislava, Alfa, 1982.
  6. Geier, M.H. Quality Handbook for Composite Material. ASM International, 1999.
  7. Černý, M. Vláknové kompozity. Praha: ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02464-4.

Faculties and departments

Close