Tomas Bata University in Zlín

Tools and Processes

The influence of processing technology on filled composite systems

Téma:Vliv použité zpracovatelské technologie na plněné kompozitní systémy
Topic:The influence of processing technology on filled composite systems
Školitel/Tutor:doc. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
Konzultant/Consultant:Ing. Kubišová Milena, Ph.D.
E-mail:merinska@utb.cz
Anotace:
V průběhu studia budou v souvislosti se zpracovanou rešerší vybrány typické kompozitní směsi a budou z nich připraveny vzorky různými zpracovatelskými technologiemi a za různých podmínek a bude sledován process zpracování. Připravené vzorky budou hodnoceny základními metodami jak z reologického, tak i uživatelského pohledu. Výsledkem by měl být ucelený pohled na vliv použité technologie a procesních podmínek na vlastnosti výsledného systému.
Annotation:
During the study, typical composite mixtures will be selected in connection with the search and the samples will be prepared by various processing technologies and under different conditions and the processing process will be monitored. Prepared samples will be evaluated by basic methods from both rheological and user point of view. The result should be a comprehensive view of the impact of the applied technology and process conditions on the properties of the resulting system.

 

Požadavky na studenta:
Znalost makromolekulární chemie, zpracovatelských technologií, hodnotících metod, procesního inženárství
Requirements:
Knowledge of macromolecular chemistry, processing technologies,  methods for evaluation, processing engineering
Literatura/Literature:
1.      Handbook of applied polymer processing technology / edited by Nicholas P. Cheremisinoff, Paul N. Cheremisinoff

2.      Polymer science and technology for scientists and engineers / Richard A. Pethrick

3.      Polymer processing : principles and design / Donald G. Baird, Dimitris I. Collias

 

Faculties and departments

Close