Tomas Bata University in Zlín

Tools and Processes

The optimalization of autoclave cure cycle to achiving the high strenght structural composites

Téma:Optimalizácia autoklávového vytvrdzovacieho cyklu pre dosiahnutie vysokopevnostných štrukturálných kompozitov
Topic:The optimalization of autoclave cure cycle to achiving the high strenght structural composites
Školitel/Tutor:doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Konzultant/Consultant:Ing. Milan Žaludek, Ph.D.
E-mail:rusnakova@utb.cz
Anotace:
Vytvrdzovali cyklus a jeho priebeh významne vplývajú na kvalitu kompozitných dielov. Kvalita je veľmi vyznamná pri dieloch v automobilovom a leteckom priemysle. Cieľom dizertačnej práce bude overiť výrobcami nastavený vytvzovací režim s reálnymi on-line hodnotami počas vytvrdzovania a následná kontrola štruktúry kompozitného systému s dôrazom na presýtenie, bubliny, a iné typy vad vyskytujuce sa v kompozitoch.
Annotation:
They cure cycle and its course significantly affects the quality of the composite parts. Quality is very important for parts in the automotive and aerospace industries. The aim of the dissertation will be to verify the manufacturer’s set-up parameters with real online values during curing and subsequent control of the composite structure with emphasis on saturation, bubbles, and other types of defects occurs in composites.
Požadavky na studenta:
Obecná znalost fyziky, mechaniky a základy polymerných materiálov. Samostatnosť a aktivní prístup k riešeniu, znalosť odbornej angličtiny.
Requirements:
General knowledge of physics, mechanics and polymer materials. Independent and active approach to solutions, knowledge of technical English.

 

Literatura/Literature:
  1. Gottfried W. Ehrenstein. Polymérni kompozitní materiály. Praha, 2009. ISBN 978-80-86960-29-6.
  2. Chawla, K. K. Composite Materials, Science and Enginering. Springer Verlag, New York, 1987.
  3. Barbero, E. J. Introduction to Composite Materials Design. London: Taylor & Francis, 1999.
  4. Bareš, R. A. Kompozitní materiály. Praha: SNTL, 1988.
  5. Táborský, L., Šebo, P. Konštrukčné materiály se spevnenými vláknami. Bratislava, Alfa, 1982.
  6. Geier, M.H. Quality Handbook for Composite Material. ASM International, 1999.
  7. Černý, M. Vláknové kompozity. Praha: ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02464-4.

Faculties and departments

Close