Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Státní závěrečné zkoušky

SZZ | Magisterské studijní obory

Než to začne…

  • Ke státní závěrečné zkoušce můžete jít jen ve chvíli, kdy máte splněny všechny povinné i povinně volitelné předměty a získali jste během studia minimálně 120 kreditů. (viz. webové stránky FT – záložka Aktuality – pokyn děkana PD/02/2019 Kontrola splnění povinností navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2018/2019 a přihlášení se na předměty Státní závěrečné zkoušky).
  • Zkontrolujte si v Portále IS/STAG a indexu klasifikaci předmětů, případné nesrovnalosti řešte s pedagogem.
  • V Portále IS/STAG si musíte zapsat i předměty Státní závěrečné zkoušky. Předzápis těchto předmětů se otevírá od  1. 3. 2019 do 10. 5. 2019 a najdete jej v Portále IS/STAG takto:
    Moje studium → Předzápis → Předměty SZZ → kliknout na kód předmětu a po otevření předmět potvrdit zaškrtnutím čtverečku vpravo a potvrdit tlačítkem „Uložit změny“. Do indexu si předměty nezapisujete.
  • Až se tohle všechno odehraje, zajdete i s indexem osobně na Studijní oddělení FT. Tam vám dámy všechno ještě jednou zkontrolují, potvrdí, že jste udělali dobrou práci a za odměnu dostanete Přihlášku ke Státní závěrečné zkoušce.

Všechno špatně

Pokud jste nesplnili své studijní povinnosti, propásli termíny a zaspali zkoušky a nemůžete jít k řádnému termínu SZZ, není všem dnům konec. Máte možnost rozvolnit a pokračovat ve 3. roku navazujícího magisterského studia za předpokladu, že dodržíte Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně a Vnitřní předpis FT UTB ve Zlíně Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na FT. Ovšem i tak si musíte nechat překontrolovat aktuální stav studia na Studijním oddělení. Předzápis předmětů na SZZ si v Portále IS/STAG zapisovat nebudete, co ale zapomenout nesmíte, je klasický předzápis předmětů zimního semestru na další akademický rok, kde si zapíšete vše, co vám chybí a co vám brání zdárně ukončit studium. Pokud to neučiníte, může to být důvodem k ukončení studia.

Pokud se z jakéhokoli důvodu nebudete moci zúčastnit SZZ (i přes to, že vše máte splněno), informujte o tom prosím co nejdříve Studijní oddělení FT.

Odevzdání přihlášky ke Státní závěrečné zkoušce

Neprodleně po tom, co obdržíte na Studijním oddělení svou přihlášku, odevzdáte ji na sekretariát příslušného ústavu, pod který spadáte:

OborForma studiaKde to odevzdat?
Inženýrství polymerůPrezenční / Kombinovaná330/U15
Inženýrství ochrany životního prostředíPrezenční / Kombinovaná206/U1
Materiálové inženýrstvíPrezenční430/U15
Technologie potravinPrezenční / Kombinovaná204/U3
Technologie výroby tuků, detergentů a kosmetikyPrezenční / Kombinovaná216/U1
Chemie potravin a bioaktivních látekPrezenční430/U15
Konstrukce technologických zařízeníPrezenční330/U15
Výrobní inženýrstvíPrezenční / Kombinovaná330/U15
Řízení jakostiPrezenční / Kombinovaná330/U15

Termíny odevzdání

Tak zaprvé, závěrečné práce se odevzdávají elektronicky i v tištěné podobě a musí vycházet z oficiálních šablon UTB ,které jsou přílohami směrnice rektora SR/7/2018 Jednotná formální úprava diplomových a bakalářských prací, jejich uložení a zpřístupnění (naleznete ji na webových stránkách FT – Student FT – Ukončení studia – Státní závěrečné zkoušky)

Aby to nebylo zas tak přehledné a snadné, má každý ústav FT trochu jiné požadavky, a to zejména co se termínů týče:

ÚstavOdevzdání diplomové práceOdevzdání přihlášky k SZZ
Ústav fyziky a materiálového inženýrstvído 4. 6. 2020
Ústav chemiedo 15 5. 2020
Ústav inženýrství polymerů
Ústav inženýrství životního prostředí
Ústav technologie potravin
Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetikydo 20. 5. 2020
Ústav výrobního inženýrství

Termíny zkoušek

Stejně jako termíny odevzdání záleží i konkrétní dny konání Státních závěrečných zkoušek na každém z ústavů. Je však stanoveno, že se zkoušky musí uskutečnit v tomto časovém intervalu:

  •  (magisterské studijní programy, kombinovaná forma studia)
  •  (magisterské studijní programy, prezenční forma studia)

Konkrétní zvolené termíny jsou uveřejněny v sekci Státní závěrečné zkoušky na stránkách jednotlivých ústavů.

Promoce

Promoce absolventů, kde obdržíte své diplomy a oficiálně odejdete s titulem Ing., proběhnou dne
7. 7. 2020.

Po nich vás čeká buď další studium, a nebo opravdový dospělácký život. Nechť se vám daří, ať už se rozhodnete pro cokoli. 🙂

 

Fakulty a součásti

Zavřít