Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Předměty

Předměty studijního programu Technologie makromolekulárních látek

Předměty pro doktorský studijní program P0531D130057 Technologie makromolekulárních látek

Subjects for Ph.D. Study Programme P0531D130058Technology of Macromolecular Substances

Výběr předmětů probíhá dle čl. 37 SZŘ UTB ve Zlíně.
Zkratka
Abbreviation
Název předmětu
Name of Subject
Přednášející
Teacher
Povinně volitelné:
Compulsory-optional:
Student si volí aspoň 3 předměty:
CJV/TCPSA

CJV/TCPSB

CJV/TCPSC

CJV/TCPSD

Technical Communication and Presentation Skills (A-D)doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.
TCPM/TWC4FFyzika polymerů
Physics of Polymers
prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
TUIP/TWC4MMakromolekulární chemie
Macromolecular Chemistry
prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
TCPM/TWC4ZZpracovatelské inženýrství polymerů
Polymer Engineering
prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
TCPM/TWM4QTeorie technologických procesů
Theory of Technological Processes
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
Volitelné:
Optional:
Student si volí aspoň 1 předmět:
TCPM/TWC4AAnalytické metody a chemie povrchů
Analytical Methods and Surface Chemistry
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
TCPM/TWC4WAntimikrobní látky pro úpravy polymerů

Antimicrobial Agents for Polymer Treatment

doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
TUIOZP/TWC4IBiochemie
Biochemistry
prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
TUIOZP/TWC4SBiodegradabilita sloučenin
Biodegradability of Compounds
doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
TCPM/TWC4PBioaktivní polymerní systémy
Bioactive Polymer Systems
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
TCPM/TWC4Biopolymery
Biopolymers
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
TCPM/TWC4EElektrické a magnetické vlastnosti mat.
Electrical and Magnetics Properties of Materials
doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.
TUFMI/TWC4FFyzikální chemie
Physical Chemistry
prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
TUIP/TWC4GGumárenská technologie
Rubber Technology
prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
TCPM/TWC4IIntrumentální metody v analýze a testování polymerů
Instrumental Methods of Polymers
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
TUFMI/TWC4SInženýrská statistika
Engineering Statistics
doc. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.
TUFMI/TWC4KKoloidní a povrchová chemie
Colloid and Surface Chemistry
prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
TCPM/TWC4KKompozitní materiály
Composite Materials
doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.
TUIOZP/TWC4MMikrobiologie
Microbiology
doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
TCPM/TWC4MModelování polymerních procesů
Modeling of Polymer Processing
prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
TCPM/TWC4YMolekulová spektroskopie
Molecular Spectroscopy
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
TUFMI/TWC4NNumerická matematika
Numerical Mathematics
prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.
TCPM/TWC4BObalové materiály
Materials for Packaging
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
TCPM/TWC4OObecná a aplikovaná reologie
General and Applied Rheology
prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
TCPM/TWC4DOpticky a elektricky aktivní polymery
Optically and Electrically Active Polymers
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
TUCH/TWC4Organická chemie
Organic Chemistry
prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc.
TUIP/TWC4PPlastikářská technologie
Technology of Plastics
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
TUIP/TWC4JPřenosové jevy
Transport Phenomena
prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
TUIP/TWC4SSměsi polymerů
Polymer Blends
prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
TUFMI/TWC4VStruktura a vlastnosti pevných látek
Structure and Characteristics of Solids
prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.
TUVI/TWC4VSupramolekulární chemie
Supramolecular Chemistry
doc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.
TCPM/TWC4TTermické metody a relaxační chování polymerů
Termic Analyse and Relaxation of Polymer
prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.
TUVI/TWC4VVýrobní stroje a zařízení
Production Machines and Devices
doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.

Fakulty a součásti

Zavřít