UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Technologie makromolekulárních látek

Témata pro akademický rok 2019/2020 v oboru TML

Topics for Doctoral Degree Programmes for the Academic Year 2019/2020
Témata disertační prací pro akademický rok 2019/2020 
Study programme: P2808 Chemistry and Materials Technology 
Studijní program: P2808 Chemie a technologie materiálů 
Study Course: 2808V006 Technology of Macromolecular Compounds 
Studijní obor: 2808V006 Technologie makromolekulárních látek 
Nr.DepartmentSupervisor/ŠkolitelTopic/TémaKonzultant/Consultant
1.UIPdoc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.Nadmolekulární struktura polymorfních termoplastů / Supermolecular structure of polymorphic thermoplasticsIng. Jana Navrátilová, Ph.D.
2.UIPdoc. Ing. Roman Čermák, Ph.D.Modifikace a charakterizace plniv pro polymerní materiály / Modification and characterization of fillers for polymeric materials
3.UIPdoc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D.Vliv příměsí amorfních polymerů na strukturu a polymorfii polyolefinů / The effect of amorphous polymers additives on the structure and polymorphy of the polyolefinesEmeritní prof. Ing. František Rybnikář, CSc.
4.UIPdoc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D.Vliv stárnutí na fázové přechody vybraných polyolefinů / The effect of ageing on phase transformation of chosen polyolefinesEmeritní prof. Ing. František Rybnikář, CSc.
5.UIPdoc. Ing. Martina Hřibová, Ph.D.Polymorfie vybraných polyolefinů / The polymorphism of chosen polyolefinesEmeritní prof. Ing. František Rybnikář, CSc.
6.UFMIRNDr. Marek Ingr, Ph.D.Vliv makromolekulárně zahuštěného prostředí na strukturu a funkci protein / Influence of macromolecular crowding on the structure and function of proteins
7.UFMIRNDr. Marek Ingr, Ph.D.Interakce proteinů s povrchy pokrytými polymerními vrstvami / Interactions of proteins with polymer-coated surfaces
8.UFMIRNDr. Marek Ingr, Ph.D.Počítačové simulace interakcí proteinů polymerními látkami / Computer simulations of the interactions of proteins with polymeric compoundsRNDr. Eva Kutálková, Ph.D.
9. UIOŽPdoc. Ing. Markéta Julinová, Ph.D.Ekologicky šetrné polymerní systémy plněné odpadními surovinami pro agrochemii a vodohospodářství: příprava, charakterizace a biodegradace / Eco-friendly polymer systems based on waste materials for agrochemical utilization and water management: preparation, characterization and biodegradation
10.UIOŽPprof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.Molekulárně biologické metody pro studium biodegradabilních polymerních materiálů / Molecular biology methods in the study of biodegradable polymeric materialsIng. Jana Šerá, Ph.D.
11.UIOŽPprof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.Biodegradabilní polymerní materiály pro použití v zemědělství / Biodegradable polymer materials with the application in agricultureIng. Jana Šerá, Ph.D.
12.UIOŽPprof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.Biodegradabilní formulace pro kontrolované uvolňování účinných látek do půdy / Biodegradable formulations for controlled release of active substances into soilIng. Jana Šerá, Ph.D.
13.CPMdoc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.Teoretická a experimentální racionalizace formálních modelů kinetiky rozpouštění a uvolňování látek z polymerní matrice / Theoretical and experimental rationalization of formal dissolution and release kinetics of compounds from polymer matrices
14.UTTTKdoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.Příprava aktivních povrchových materiálů na bázi polymerů prostřednictvím technologie plazmové úpravy / Preparation of active surface materials based on polymers by plasma technology
15.UTTTKdoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.Povrchová imobilizace polysacharidů na syntetických polymerních materiálech / Surface immobilization of polysaccharides on synthetic polymer materials
16.UTTTKdoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.Technologie přípravy a charakterizace polymerních  povrchů s protisrážlivými vlastnostmi/ Preparation technology and characterization of polymer-based anti-coagulant surfaces
17.UTTTKdoc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.Příprava inteligentních fungicidních vrstev na polymerních površích / Preparation of intelligent fungicide layers on polymer surfaces
18.UFMIIng. Antonín Minařík, Ph.D.Příprava strukturovaných proteinových povrchu / Preparation of structured protein surfacesdoc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.
19.UFMIdoc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D.Vývoj materiálů na bázi biopolymerů vhodných pro 3D tisk / Development of materials based on biopolymers for 3D printingIng. Antonín Minařík, Ph.D.
Ing. Petr Smolka, Ph.D.
20.UIPdoc. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D.Příprava želatin a hydrolysátů z kuřecího kolagenu a možnosti jejich aplikací / Preparation of gelatines and hydrolysates from chicken collagen and possibilities of their applicationsIng. Robert Gál, Ph.D.
21.UIPMgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov / Synthesis of amphiphilic thermoplastic elastomersdoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
22.UIPMgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.Vitriméry – moderné (bio)polymérne siete / Vitrimers – Advanced (Bio)polymer Networksdoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
23.UIPdoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph. D.Inteligentní pěny na báze polyolefinů pro průmyslové aplikace / Smart foams based on polyolefinic materials for industrial applicationsIng. Miroslav Mrlík, Ph. D.
24.UIPdoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph. D.Příprava, charakterizace a aplikace vícevrstvých polymerních folií a desek / Preparation, Characterisation and Application of Multi-layer Polymeric Films and SheetsIng. Pavel Bažant, Ph. D.
25.UIPdoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph. D.Modifikace vlastností biodegradabilních polymerů / Biodegradable polymer property modificationIng. Alena Kalendová, Ph.D.
26.UIPdoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph. D.Modifikace užitných vlastností polymerních fólií / Modification of utility properties of polymer films
27.UIPdoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph. D.Simulace a predikce přípravy vícekomponentních vstřikovaných produktů / Simulation and prediction of multicomponent injection molded products manufacturingIng. Ladislav Fojtl, Ph.D.
28.UIPdoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph. D.Simulace a predikce tepelných efektů ovlivňujících extruzní a koextruzní procesy / Simulation and prediction of heat effects influencing extrusion and co-extrusion processesIng. Roman Kolařík, Ph. D.
29.UIPdoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph. D.Příprava, charakterizace a aplikace netkaných textilií / Preparation, Characterization and Application of Non-woven TextilesIng. Roman Kolařík, Ph. D.
30.UIPdoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph. D.Simulace procesu vstřikování vysoce plněných polymerů s následným ověřením výsledků u PIM technologie / Simulation of injection molding for highly filled polymers with result verification for PIM technology
31.UIPdoc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph. D.Vliv povrchové úpravy plniv na přípravu kompozitů a jejich termální a mechanické vlastnosti / Influence of surface modification of filler on polymer composites preparation and their thermal and mechanical properties
32.CPMprof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.Studium funkcionalizovaných biologicky rozložitelných polymerních systémů  / Study on functionalized biodegradable polymer systems
33.CPMprof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.Enkapsulace biologicky aktivních látek v polymerních matricích  / Encapsulation of bioactive substance in polymer matrices
34.UIPprof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.Biodegradovatelné směsi polymerů / Biodegradable polymer blends
35.UIPprof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.Reakční směšování inženýrských polymerů / Reactive blending of engineering polymers
36.UIPprof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.Elektricky vodivé kompozity složené z uhlíkových nanotrubiček a polyolefinů / Electrically conductive carbon nanotubes/polyolefin composites
37.UCHdoc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.Syntéza pětivazebných ligandů pro supramolekulární systémy / Synthesis of pentatopic guest for supramolecular systemsIng. Michal Rouchal, Ph.D.
38.UCHdoc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.Syntéza rotaxanových struktur s vícevazebnými ligandy / Synthesis of rotaxanes based on multitopic guestsIng. Michal Rouchal, Ph.D.
39.UCHdoc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.Příprava a studium supramolekulárních vlastností ligandů na bázi diamantanu / Synthesis and study of supramolecular properties of guests based on diamantaneIng. Zdeňka Prucková, Ph.D.
Seznam témat není konečný. Prosím sledujte změny v následujícím období.
Zavřít

Fakulty a součásti