Tomas Bata University in Zlín

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
profesor

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

Polymer Centre
E-mail: sedlarik@utb.cz Mobile: +420 734 262 658 TEL: +420 576 032 280 Office:
U13/328
U17/A412 - tel: +420 576 038 013

Vladimír Sedlařík,  je autorem či spoluautorem 91 prací indexovaných v databázi Web of Science (počet citací 562 (bez autocitací), H-index 17), 7 článků v recenzovaných časopisech, 1 kapitoly v knize, 5 patentů, 15 užitných vzorů a 7 funkčních vzorků. Dále je spoluautorem více než 120 příspěvků na národních i mezinárodních konferencích.  Doposud se podílel v roli zodpovědného řešitele nebo člena řešitelského kolektivu na řešení 25 grantových projektů financovaných Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR anebo resortními poskytovateli (MŠMT, MPO, MZe, FRVŠ), z toho v 18 projektech v roli klíčové osoby (zodpovědný řešitel nebo spoluřešitel).
Vladimír Sedlařík byl vedoucím 8 úspěšně obhájených diplomových prací a 10 disertačních prací, kde v 6 případech působil jako školitel-specialista/konzultant.


Teaching

Consulting hours

pondělí 8.00 - 10.00

Curriculum vitae

Education

  • 1994-1998 SPŠ Otrokovice - obor technologie životního prostředí
  • 1998-2003 Magisterské studium, Fakulta technologická, UTB ve Zlíně, Studijní obor: Technologie životního prostředí
  • 2003 Doktorské studium na Fakultě technologické, UTB ve Zlíně
  • 2006 Obhajoba disertační práce na téma: "Biologicky rozložitelné polymery na bázi odpadů z mlékárenského průmyslu"
  • 2006 Cena SIEMENS za disertační práci
  • 2011 Habilitace v oboru Technologie makromolekulárních látek
  • 2017 jmenován profesorem pro obor Technologie organických látek

Process of employment

2016–do současnosti Centrum polymerních systémů – do VI. 2017 pověřen řízením, od VII. 2017 ředitel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

2012–do současnosti Prorektor pro tvůrčí činnosti
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

2011–2015 Výzkumný pracovník v rámci projektu OP VaVPI prioritní osa 2 „Centrum polymerních systémů“, reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0111
Centrum polymerních systémů, Univerzitní institut, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

2011–do současnosti Akademický pracovník
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

2010–2011 Vědecko-výzkumný pracovník
Jozef Stefan Institute, Lublaň, Slovinsko

2010–2011 Konzultant
Ekliptik, d.o.o., Lublaň, Slovinsko

2005–2011 Vědecko-výzkumný pracovník
Centrum polymerních materiálů, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Membership of expert organizations

 

 

 

Člen v organizaci Society of Plastics Engineers

Membership of bodies

Člen Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Člen Vědecké rady Fakulty logistiky a krizového řízení, UTB ve Zlíně.
Člen Vědecké rady Výzkumného ústavu mlékárenského, Praha

Faculties and departments

Close