Tomas Bata University in Zlín

Environmental Chemistry and Technology

Use of materials produced during waste processing to prepare biodegradable products

Téma:Využití surovin vzniklých zpracováním odpadu pro přípravu biodegradovatelných materiálů
Topic:Use of materials produced during waste processing to prepare biodegradable products
Školitel/Tutor:doc. Ing. Markéta Julinová, Ph.D.
Konzultant/Consultant:
E-mail:julinova@utb.cz
Anotace:
Navržené doktorské téma se bude zabývat přípravou a charakterizací biologicky rozložitelných materiálů, pro jejichž přípravu budou využity suroviny získané zpracováním odpadů. S využitím stávajících technologií přípravy budou připraveny různé směsi, u nichž bude následně zkoumán vztah mezi biodegradovatelností, obsahem a typem plniva a výslednými užitnými vlastnostmi. Biologická rozložitelnost bude studována jak ve vodném tak i v půdním prostředí. U připravených vzorků budou studovány také fyzikálně-chemické vlastnosti významné z hlediska jejich potenciálního využití v agrochemii a ve vodohospodářství.
Annotation:
Proposed doctoral topic will be focused on manufacturing and characterization of biodegradable materials for a sustainable future filled with raw materials resulting from waste treatment. By use of nowadays manufacturing technologies, different blends will be prepared in order to understand relationships between biodegradability, content and type of additive in materials and final user properties. Biodegradability will be studied in aqueous and soil environments. Physical and chemical properties relevant to their potential use in agrochemistry and water management will also be studied for prepared samples.
Požadavky na studenta:
Uchazeč musí mít ukončené vzdělání v magisterském programu (Mgr., Ing.) v oborech chemie, chemické technologie, ochrany životního prostředí nebo příbuzných oborů s praxí v laboratoři a přijatelnou znalostí anglického jazyka.
Requirements:
Candidate should have a MSc. degree or equivalent degree in chemistry, chemical technology, environmental protection or related fields with laboratory experience and satisfactory knowledge of English.
Literatura/Literature:
1.      Pitter P., Chudoba J.: Biodegradability of organic substance in the aquatic environment, 1990, USA, ISBN 0-8493-5131-6.

2.      JULINOVÁ M., SLAVÍK R., VYORALOVÁ M., KALENDOVÁ A., & ALEXY P. Utilization of Waste Lignin and Hydrolysate From Chromium Tanned Waste in Blends of Hot-Melt Extruded PVA-Starch. Journal of Polymers and the Environment, 2018, 26.4: 1459-1472.

3.      GIORCELLI M., KHAN A., PUGNO N. M., ROSSO C., & TAGLIAFERRO A. Biochar as a cheap and environmental friendly filler able to improve polymer mechanical properties. Biomass and bioenergy, 2019, 120: 219-223.

4.      LI, Y., HAN, C., YU, Y., & HUANG, D. Structure variation and properties enhancement of uniaxial stretching poly (l‐lactic acid)/eggshell powder composites. Journal of Applied Polymer Science, 2019, 48158.

Faculties and departments

Close