Tomas Bata University in Zlín

Tools and Processes

Effect of production technology of materials on their viscoelastic behaviour

Téma:Vliv technologie výroby materiálů na jejich viskoelastické chování
Topic:Effect of production technology of materials on their viscoelastic behaviour
Školitel/Tutor:doc. Ing. Martin Vašina Ph.D.
Konzultant/Consultant:
E-mail:vasina@utb.cz
Anotace:
Práce se zabývá zkoumáním vlivu technologie výroby materiálů na jejich viskoelastické vlastnosti, které souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické kmitání. Budou zkoumány různé technologické procesy výroby materiálů (včetně sendvičových vícevrstvých struktur) s cílem navrhnout vhodný materiál pro konkrétní průmyslové aplikace. Tlumicí vlastnosti materiálů budou zkoumány experimentálně a matematickými simulacemi pomocí vhodných reologických modelů na základě experimentálně stanovených viskoelastických parametrů. Počítačová simulace bude provedena pomocí vhodného počítačového programu při různých okrajových podmínkách a bude následně porovnána s experimentálně získanými výsledky.
Annotation:
The work deals with investigation of production technology of materials on their viscoelastic properties that are connected with a material ability to damp mechanical vibrations. Different technological processes of materials production (incl. sandwich multilayer structures) will be investigated in order to design a suitable material for given industry applications. Damping properties of materials will be investigated by experimental measurements and mathematical simulations by means of suitable rheological models on basis of experimentally obtained viscoelastic parameters. Computer simulation will be performed be means of suitable computer software at different boundary conditions and will be subsequently compared with experimentally measured dependencies of viscoelastic behaviour.
Požadavky na studenta:
Mírně pokročilá znalost angličtiny, práce s počítačovým programem.
Requirements:
Slightly advanced knowledge of English, work with computer program.
Literatura/Literature:
1.      Palm, W. J.: Mechanical Vibration. John Wiley and Sons New York, 2007, 700 s.

2.      Haddad, Y. M.: Viscoelasticity of Engineering Materials. Chapman & Hall London, 1995, 378 s.

3.      Macháček, L.: Struktura a vlastnosti materiálů. Skriptum VUT Brno, 1987, 250 s.

4.      Lazan, B. T.: Damping of Materials and Members in Structural Mechanics. Pergamon Press London, 1968, 317 s.

 

Faculties and departments

Close