Tomas Bata University in Zlín

Technology of Macromolecular Substances

Vitrimers – Advanced (Bio)polymer Networks

Téma:Vitriméry – moderné (bio)polymérne siete
Topic:Vitrimers – Advanced (Bio)polymer Networks
Školitel/Tutor:Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Konzultant/Consultant:doc. Ing. Tomáš Sedláček, PhD.
E-mail:jaroslav.mosnacek@savba.sk
Anotace:
Výskumným zámerom tejto témy bude príprava a štúdium vlastností vitrimérov, sieťovaných polymérov, ktoré je možné opätovne spracovávať a zároveň sa vyznačujú tzv. „samozacelovacou“ schopnosťou bez straty mechanických vlastností. Takéto vlastnosti je možné dosiahnuť efektívnym zánikom a vznikom chemických väzieb s preskupovaním častí polymérnych reťazcov a priečnych väzieb. Finálne materiály kombinujú výhody termosetov a termoplastov.
Annotation:
Research efforts of the thesis will be focused on production study of propoerties of vitrimers, crosslinked polymers, which are enable of re-processing and self-healing without loss of the mechanical properties. Such properties can be achieved by efficient exchange of chemical cross-links. Final materials combines advatage of both thermosets and thermoplasts.
Požadavky na studenta:
Ukončené vysokoškolské štúdium v niektorom z chemických odborov. Výborné štúdijné výsledky. Záujem o vývoj a štúdium nových materiálov. Skúsenosti s prácou v laboratóriu. Znalosť anlického jazyka.
Requirements:
Completed university studies in one of the chemical fields. Excellent study results. Interest in developing and investigation of new materials. Laboratory work experience. Knowledge of English language.

 

Literatura/Literature:
1.      M. Guerre, C. Taplan, J. M. Winne, F. E. Du Prez, Vitrimers: directing chemical reactivity to control materials properties, Chemical Science 11 (2020), 4855.

2.      T. Liu, B. Zhao, J. Zhang, Recent development of repairable, malleable and recyclable thermosetting polymers through dynamic transesterification, Polymer 194 (2020), 122392.

3.      W. Post, A. Susa, R. Blaauw, K. Molenveld, R. J. I. Knoop, A review on the potential and limitations of recyclable thermosets for structural applications, Polymer Reviews, 60 (2019), 359.

4.      F. I. Altuna, C. E. Hoppe, R. J. J. Williams, Epoxy Vitrimers: The Effect of Transesterification Reactions on the Network Structure, Polymers 2018, 10, 43; doi:10.3390/polym10010043

5.      J. P. Brutman, P. A. Delgado, M. A. Hillmyer, Polylactide Vitrimers, ACS Macro Lett. 2014, 3, 607−610

Faculties and departments

Close