Tomas Bata University in Zlín

Technology of Macromolecular Substances

Dielectric spectroscopy of polymer nanocomposites

Téma:Dielektrická spektroskopie polymerních nanokompozitů
Topic:Dielectric spectroscopy of polymer nanocomposites
Školitel/Tutor:doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.
Konzultant/Consultant:
E-mail:vilcakova@utb.cz
Anotace:
Disertační práce se zabývá studiem dielektrické spektroskopie hybridních polymerních nanokompozitů na bázi uhlíkových struktur a magnetických nanočástic. Cílem práce je návrh a příprava nové generace hybridních nanomateriálů schopných řízeným způsobem absorbovat elektromagnetické záření především v mikrovlnné oblasti.

(Práce bude vypracována ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR v Praze a Ústavem Polymérov SAV v Bratislavě).

Annotation:
The dissertation deals with the study of dielectric spectroscopy of hybrid polymer nanocomposites based on carbon structures and magnetic nanoparticles. The aim of the work is the design and preparation of a new generation of hybrid nanomaterials capable of absorbing electromagnetic radiation in a controlled manner, especially in the microwave region.

(The work will be prepared in cooperation with the Institute of Macromolecular Chemistry of the ASCR in Prague and the Institute of Polymers of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava).

Požadavky na studenta:
Absolvent technického směru v oblasti chemie, fyzika, materiálové inženýrství a příbuzných inženýrských disciplin.
Requirements:
Graduate of technical specialization in chemistry, physics, materials engineering and related engineering disciplines.
Literatura/Literature:
1.      Raghvendra Singh Yadav, Kuřitka Ivo, Vilčáková, Jarmila: Advanced spinel ferrite nanocomposites for electromagnetic interefence shielding applications. Elsevier Inc., Technology and Engineering Materials Science, 2021, ISBN 978-0-12-821290-5.

2.      Hooman Abbasi, Marcelo Antunes, Jóse Innacio Velasco. Recent advances in carbon-based polymer nanocomposites for electromagnetic interference shielding. Progress in Material Science, 103, 2019, pp.319-373, doi: 10.1016/j.pmatsci.2019.02.003

3.      Richert, Ranko (Ed.) Nonlinear Dielectric Spectroscopy. Advances in Dielectrics, 2018 Springer, doi: 10.1007/978-3-319-77574-6_2

4.      Mailadil T. Sebastian, Ubic Rick, Jantunen Heli: Microwave Materials and Applications, 1 and 2 Volume, Wiley Ltd. 2017, ISBN: 978-1-119-20852-5.

5.      Ajayan, M., Schadler, L.S., Braun, V.,: Nanocomposite Science and Technology, WILEY-VCH, (2006).

6.      Chen, L. F., Ong, C. K., Neo, C. P., Varadan, V. V., Varadan, V. K.: Microwave Electronics, WILEY-VCH, Weinheim, (2005).

Faculties and departments

Close