UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
FT Nový děkan

Fakulta technologická má nového děkana

Dosavadní proděkan Fakulty technologické, doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D., byl k 1. 7. 2018 jmenován děkanem Fakulty technologické na čtyřleté funkční období. Stalo se tak poté, co byl na tuto pozici jednohlasně navržen Akademickým senátem v pátek 29. 6. 2018.

Ve funkci děkana nahradil prof. Ing. Františka Buňku, Ph.D. Ten se rozhodl svou další profesní kariéru spojit s vedením Ústavu technologie potravin, který čeká v následujících dvou letech realizace významného projektu – výstavba a otevření laboratoří potravinářských technologií na ulici Mostní s celkovým rozpočtem 106 mil. Kč

Kdo je Roman Čermák? Jaké má plány a co by chtěl ve své funkci dokázat?

Na Fakultě technologické působím od roku 2001, kdy jsem ukončil magisterské studium Materiálového inženýrství. V roce 2005 jsem získal doktorský titul v oboru Technologie makromolekulárních látek a v roce 2008 se habilitoval docentem. Své pedagogické a vědecké působení směřuji do oblasti zpracování, struktury a vlastností plastů a elastomerů. Fakultu jsem v pozici děkana vedl již v letech 2011 – 2015.

V následujících čtyřech letech bych rád dosáhl toho, že se na fakultě budu potkávat se spokojenými studenty i zaměstnanci. Věřím, že spokojenosti můžeme dosáhnout jen tehdy, budeme-li spolu více mluvit – malé i velké problémy, se kterými se na fakultě potkávám, vznikají často jen nedostatečnou komunikací či nedorozuměním mezi studentem a pedagogem. Neméně důležitá je i vzájemná komunikace mezi pedagogy či zaměstnanci a vedením fakulty. Chtěl bych se zasadit o to, aby se nikdo nebál včas ozvat, dávat lidem zpětnou vazbu, reagovat na podněty a ukázat tak, že to má smysl.

Stejně tak si uvědomuji důležitost budoucího uplatnění absolventů. Pro uplatnění je zásadní, nejen to, jaký člověk vystudoval obor a zdali se naučil pracovat s moderními přístroji a technologiemi, ale i to, jak je připraven pro práci v mezinárodním týmu. Fakulta technologická má v tomto směru dobře nastavenou strukturu studijních oborů, které je ovšem důležité neustále modernizovat s důvěrnou znalostí požadavků praxe. Věřím, že musíme investovat více energie do podněcování našich studentů k absolvování zahraniční stáže během studia – z pohledu měkkých dovedností a jazykové vybavenosti je to nenahraditelná zkušenost.

Velkou část svého úsilí chci věnovat zkvalitnění podmínek pro zaměstnance a rozvoji akademického prostředí. Spokojeným zaměstnancem je v mých očích ten, který dělá smysluplnou práci, je za ni adekvátně odměněn, pracuje v dobrém prostředí a kolektivu s týmovým duchem. Z vlastní zkušenosti vím, že dohlédnout smysl a výsledek své práce může být značně komplikované, zejména pokud jsem zahlcen úkony, které lze jen obtížně označit za „tvůrčí“. Mým úkolem bude tedy zavádět systémové změny směřující k minimalizaci administrativní zátěže akademických pracovníků, vytváření prostředí pro tvůrčí činnost a zlepšování pedagogických aktivit. Na fakultě máme v současné době funkční systém odměňování akademických pracovníků za vědu a výzkum, co ale zcela chybí, je systém odměňování za kvalitní pedagogický výkon a další činnosti, které fakultě přinášejí užitek. I v této oblasti tedy vidím prostor pro svou práci.

Často se setkávám s lidmi z jiných škol, institucí i firem, s lidmi z různých měst, krajů i zemí. Dělá mi obrovskou radost od nich slyšet, že jsou spokojeni s našimi absolventy, projekty, publikacemi, s naší prací. Obraz fakulty u „lidí zvenku“ považuji za klíčový a vím, že je třeba jej aktivně utvářet a napomáhat šíření dobrého jména. Tuto „osobnost fakulty“ však nevytváří jen cílená propagace, vytváří jej především každý zaměstnanec a každý student, který o své fakultě mluví. Jsem přesvědčen o tom, že zlepšením interní komunikace, můžeme významně napomoci komunikaci směrem k široké veřejnosti.

V následujících čtyřech letech před sebou vidím celou řadu úkolů, a pokud bych je měl promítnout do jedné stručné věty, vypadala by následovně: Budu dělat maximum proto, aby FT byla vnímána studenty jako skvělá škola, zaměstnanci jako výborné místo pro výuku a tvůrčí činnost a veřejností jako kvalitní instituce.

Těším se na naši společnou cestu

Roman

Zavřít

Fakulty a součásti