Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Doktorské studium

U přijímaček k doktorskému studiu musíte kromě své touhy dále studovat prokázat i jistou úroveň anglického jazyka. Abyste byli přijati, je potřeba nejen řádně odevzdat přihlášku spolu se všemi dokumenty, ale podstoupíte i přijímací zkoušku. Zkouška je ústní a bude se týkat vašeho zaměření v rámci oboru, předběžného tématu disertační práce a vaší dosavadní odborné a vědecké činnosti. Následuje i test písemný, který ověří vaše znalosti anglického jazyka.

Co dalšího by vás mělo zajímat?


 


KOLIK MÁM ČASU?

Přijímací řízení pro doktorské studium probíhá v několika etapách.

Termín odevzdání přihlášky Termín přijímacího řízení
I. kolo 31. 5. 2024 24. 6. 2024 – 4. 7. 2024
II. kolo 2. 8. 2024 26. 8. 2024 – 6. 9. 2024
III. kolo 4. 10. 2024 21. 10. 2024 – 25. 10. 2024

JAKÉ MÁTE OBORY?


Přihlášku si můžete podat do těchto studijních programů a oborů:

Nahoru


JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. PODEJTE E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU
Stačí následovat postup, na který vás bude navádět na odkaze prihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat. V dalším kroku zadáváte téma disertační práce a školitele. To jsou body, které musíte předem dobře promyslet a se školitelem osobně probrat, než je vyplníte. Dále zadáte všechny osobní údaje.

Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

2. DORUČTE POŽADOVANOU PŘÍLOHU
Požadovanou přílohou je myšlena úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu, popř. originál potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném ukončení vysokoškolského studia vykonáním státní závěrečné zkoušky (neplatí pro absolventy z FT UTB) na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Oddělení pro vědu a výzkum
Vavrečkova 5669
760 01 Zlín

Případně lze předat i osobně na Oddělení pro vědu a výzkum v budově U15 místnost 005.

Nahoru


KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 690 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.
Údaje pro jeho platbu jsou následující:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 2903602990
  • konstatní symbol: 0379
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277


V režimu pořizování e-přihlášky si musíte sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Po spárování platby s e-přihláškou bude v systému vedena jako “přijatá”. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte prosím Oddělení pro vědu a výzkum.


A CO ZKOUŠKA?

Přihlášení uchazeči budou písemně vyzváni k účasti na přijímacím řízení, nejpozději 14 dnů před jeho termínem. Jak už bylo řečeno v úvodu, přijímací zkouška se skládá z části ústní a písemné. Náplní ústní přijímací zkoušky jsou především otázky k zaměření studia a předběžnému tématu disertační práce, problematice specializace vážící se k oboru studia, ověření dosavadní odborné a vědecké činnosti. Písemná zkouška pak ověří znalosti anglického jazyka.

TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ
Předpokládáné téma závěrečné disertační práce, které budete u ústní zkoušky probírat, byste si měli předem dobře promyslet a ideálně i probrat se školitelem z řad naší fakulty, který na vaši práci bude po dobu vašeho doktorského studia dohlížet. Nahlášení tématu je součástí přihlášky, proto byste měli být se školitelem domluveni na tématu již předem. Všechna témata včetně školitelů pak budou vypsána na našich webových stránkách v sekci doktorské studium.

Nahoru


JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise.
O přijetí ke studiu budete vyrozuměni prostřednictvím elektronického informačního systému UTB (pokud k tomu dáte v e-přihlášce souhlas – DOPORUČUJEME). To znamená, že výsledek se dozvíte online po přihlášení na vaši e-přihlášku

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Termín zápisu do studia bude uchazečům sdělen v rozhodnutí o přijetí do studia.


NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností můžete kontaktovat Oddělení pro vědu a výzkum.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst i ve formálnějším znění v podobě oficiálních směrnic děkana SD/10/2022 a SD/06/2023

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít