Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Magisterské studium

Podávání přihlášek do navazujícího magisterského studia bylo pro akademický rok 2020/2021 uzavřeno.

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Pro přijetí si stačí podat e-přihlášku a splnit všechny náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, dokud nezaplníme všechna volná místa. Významným faktorem rozhodujícím o vašem přijetí je i příbuznost vašeho předchozího vysokoškolského studia. Čím dřív tedy přihlášku pošlete, tím větší bude šance, že z vás jednou bude inženýr/ka.

KOLIK MÁM ČASU?

Přijímací řízení pro navazující magisterské programy v akademickém roce 2020/2021 bude otevřeno od 1. 1. do 31.8.2020.

Přihlášku si můžete podat do těchto programů a specializací oborů:

Nahoru

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V TERMÍNU  1. 1. – 31.8. 2020
Stačí následovat postup, na který vás bude navádět na odkaze: eprihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Přehled“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy

2. ZAŠLETE POŽADOVANOU PŘÍLOHU NEJPOZDĚJI DO 31. 8. 2020 včetně, a to:

úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, popř. originál potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném ukončení vysokoškolského studia (neplatí pro absolventy z FT UTB) na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Studijní oddělení
Vavrečkova 275
760 01 Zlín

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají:

  • úředně ověřené osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských) přikládají:

  • nostrifikované úředně ověřené a do českého nebo anglického jazyka přeložené doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, popř. posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení (více ve směrnici rektora SR/19/2019 zde)


Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 400 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení. Odeslat jej na účet UTB musíte ihned po podání e-přihlášky. Údaje pro platbu jsou následující:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 2903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277

V režimu pořizování e-přihlášky musíte sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Po spárování platby s e-přihláškou, bude v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou e-přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že e-přihláška splňuje všechny požadované náležitosti pro zařazení na přijímací komisi. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@ft.utb.cz.
Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta bude v průběhu přijímacího řízení zasedat dvakrát: 29. 6. a 2. 9. 2020. Uchazeči budou přijímáni dle data podání e-přihlášky a uhrazení administrativního poplatku a dle příbuznosti předchozího vysokoškolského studia až do naplnění kapacity příslušného programu. V případě nedostatečného počtu uchazečů může děkan rozhodnout o neotevření příslušného oboru.

O přijetí ke studiu budete vyrozuměni prostřednictvím elektronického informačního systému UTB (pokud k tomu dáte v e-přihlášce souhlas). To znamená, že výsledek se dozvíte po zasedání přijímací komise online po přihlášení na vaši e-přihlášku..

Nahoru

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Vzhledem k aktuální situaci v České republice v souvislosti s výskytem koronaviru budou zápisy ke studiu probíhat bez osobní účasti přijatých uchazečů.

Konkrétní termín zápisu ke studiu, včetně požadavků nutných k uskutečnění zápisu budou přijatým uchazečům sděleny prostřednictvím emailu po zasedání příslušné přijímací komise.

Nahoru

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@ft.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 031 319.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst i ve formálnějším znění v podobě oficiální směrnice děkana SD/08/2018 a SD/10/2019.

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít