UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Magisterské studium

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO STUDIA 2019/2020 již bylo ukončeno.

Pro přijetí si stačí podat e-přihlášku a splnit všechny náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, dokud nezaplníme všechna volná místa. Významným faktorem rozhodujícím o vašem přijetí je i příbuznost vašeho předchozího vysokoškolského studia. Čím dřív tedy přihlášku pošlete, tím větší bude šance, že z vás jednou bude inženýr/ka.

KOLIK MÁM ČASU?

Druhé kolo přijímacího řízení pro navazující magisterské programy v akademickém roce 2019/2020 bude otevřeno v termínu 3.6. – 31.8.2019.

Přihlášku si můžete podat do těchto programů a specializací oborů:

Nahoru

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V TERMÍNU 3. 6. – 31.8. 2019
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Přehled“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy.

2. ZAŠLETE POŽADOVANOU PŘÍLOHU NEJPOZDĚJI DO 2. 9. 2019 včetně, a to:

úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, popř. originál potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném ukončení vysokoškolského studia (neplatí pro absolventy z FT UTB) na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Studijní oddělení
Vavrečkova 275
760 01 Zlín

Zájemci se specifickými potřebami přikládají ještě:

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
  (podrobněji ve směrnici děkana SD/08/2018- viz odkaz dole).

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají:

 • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2
  (podrobněji ve směrnici děkana SD/08/2018- viz odkaz dole).

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských) přikládají:

  • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, které budou nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého nebo anglického jazyka
   (podrobněji ve směrnici děkana SD/08/2018- viz odkaz dole).


Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 340 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení. Odeslat jej na účet UTB musíte ihned po podání e-přihlášky. Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 2903602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277

V režimu pořizování e-přihlášky musíte sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Po spárování platby s e-přihláškou, bude v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou e-přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že e-přihláška splňuje všechny požadované náležitosti pro zařazení na přijímací komisi. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@ft.utb.cz.
Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta bude zasedat  3.9. 2019. Uchazeči budou přijímáni dle data podání e-přihlášky, uhrazení administrativního poplatku a dle příbuznosti předchozího vysokoškolského studia až do naplnění kapacity příslušného programu. V případě nedostatečného počtu uchazečů může děkan rozhodnout o neotevření příslušného oboru.

O přijetí ke studiu budete vyrozuměni prostřednictvím elektronického informačního systému UTB. To znamená, že výsledek se dozvíte po zasedání přijímací komise online po přihlášení na vaši e-přihlášku.

Nahoru

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

I když bychom vás rádi poznali osobně, můžete se zapsat i v zastoupení, a to na základě úředně ověřené plné moci.

Zápisy přijatých uchazečů proběhnou dne 11. 9. 2019.

O konkrétním čase i místě konání zápisu budete zavčas informováni emailem.

Nahoru

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@ft.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 031 319.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst i ve formálnějším znění v podobě oficiální směrnice děkana SD/08/2018 a SD/09/2018.

Nahoru

Zavřít

Fakulty a součásti