Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Magisterské studium

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Pro přijetí si stačí podat e-přihlášku a splnit všechny náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, dokud nezaplníme všechna volná místa. Významným faktorem rozhodujícím o přijetí je i příbuznost vašeho předchozího vysokoškolského studia. Čím dřív tedy přihlášku podáte, tím větší bude šance, že z vás jednou bude inženýr/ka.

KOLIK MÁM ČASU?

Přijímací řízení pro navazující magisterské programy v akademickém roce 2021/2022 bude otevřeno od 1. 1. do 31.8.2021.

Přihlášku si můžete podat do těchto programů a specializací/oborů (prezenční i kombinovaná forma):

Nahoru

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V TERMÍNU  1. 1. – 31.8. 2021
Stačí následovat postup na odkaze: eprihlaska.utb.cz.
Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Najdete zde i informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy

2. ZAŠLETE POŽADOVANOU PŘÍLOHU CO NEJDŘÍVE, NEJPOZDĚJI DO 31. 8. 2021, a to:

  • úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, popř. originál potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném ukončení vysokoškolského studia (neplatí pro absolventy z FT UTB) na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Studijní oddělení
Vavrečkova 275
760 01 Zlín

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají:

  • úředně ověřené osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských) přikládají:

  • nostrifikované úředně ověřené a do českého nebo anglického jazyka přeložené doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, popř. posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení (více ve směrnici rektora SR/19/2019 zde)


Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 430 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení. Odeslat jej na účet UTB musíte ihned po podání e-přihlášky. Údaje pro platbu jsou následující:

  • název banky: Komerční banka Zlín
  • číslo účtu: 27-1925270277/0100
  • variabilní symbol: 2903602990
  • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
  • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277

V režimu pořizování e-přihlášky musíte sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Po spárování platby s e-přihláškou, bude v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou e-přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že e-přihláška splňuje všechny požadované náležitosti pro zařazení na přijímací komisi. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@ft.utb.cz.
Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta bude v průběhu přijímacího řízení zasedat dvakrát: koncem června a začátkem září 2021. Uchazeči budou přijímáni dle data podání e-přihlášky a uhrazení administrativního poplatku a dle příbuznosti předchozího vysokoškolského studia až do naplnění kapacity příslušného programu. V případě nedostatečného počtu uchazečů může děkan rozhodnout o neotevření příslušného oboru.

O přijetí ke studiu budete vyrozuměni prostřednictvím elektronického informačního systému UTB (pokud k tomu dáte v e-přihlášce souhlas). To znamená, že výsledek se dozvíte po zasedání přijímací komise online po přihlášení na vaši e-přihlášku..

Nahoru

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Zápisy přijatých uchazečů proběhnou v první polovině července 2021.

I když bychom vás rádi poznali osobně, můžete se zapsat i v zastoupení, a to na základě úředně ověřené plné moci.

Konkrétní termín zápisu ke studiu, včetně požadavků nutných k uskutečnění zápisu budou přijatým uchazečům sděleny prostřednictvím emailu po zasedání příslušné přijímací komise.

Nahoru

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@ft.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 031 319.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst i ve formálnějším znění v podobě oficiální směrnice děkana SD/05/2020 a SD/03/2021.

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít