UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Magisterské studium

Přijímací řízení pro rok 2018/2019 bylo ukončeno.

Obdobně jako u bakalářského studia stačí pro přijetí podat přihlášku a splnit všechny náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, dokud nezaplníme všechna volná místa. Významným faktorem rozhodujícím o vašem přijetí je i příbuznost vašeho předchozího studijního oboru. Čím dřív tedy přihlášku pošlete, tím větší bude šance, že z vás jednou bude inženýr/ka.

KOLIK MÁM ČASU?

Druhé kolo přijímacího řízení pro magisterské obory akademického roku 2018/2019 proběhne v termínu 14. 6. – 24. 8. 2018. V tomto termínu pošlete přihlášky.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. POŘIĎTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU
Stačí následovat postup, na který vás bude navádět na odkaze: eprihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat, a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Přehled“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy, takže žádný stres, kruh se uzavře až zaplacením a přijetím poplatku.

2. VYTISKNĚTE PŘIHLÁŠKU SPOLU S PŘÍLOHAMI
Vytisknete si přihlášku, o níž byla řeč v předchozím bodě. K ní přibalíte ještě další přílohy:

 • doklad o zaplacení administrativního poplatku (ústřižek složenky, nebo kopii dokladu o provedení bankovní transakce);
 • úředně ověřená kopie diplomu o absolvování vysoké školy (diplom musí být ověřen na matrice nebo na úřadě určenému k ověřování podpisů), uchazeči z UTB ve Zlíně mohou použít pouze běžnou kopii diplomu o absolvování vysoké školy. V případě, že v době podání přihlášky ještě nemáte dokončený závěrečný ročník studia, doložíte ověřenou, popř. běžnou kopii diplomu nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zápisu ke studiu.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

 • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2
  (podrobněji ve směrnici děkana SD/03/2017- viz odkaz dole).

Zájemci se specifickými potřebami přikládají ještě:

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
  (podrobněji ve směrnici děkana SD/03/2017- viz odkaz dole).

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských) přikládají ještě:

 • doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, jež bude nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého nebo anglického jazyka
  (podrobněji ve směrnici děkana SD/03/2017- viz odkaz dole).

3. PŘIHLÁŠKU I S PŘÍLOHAMI ODEŠLETE POŠTOU
Vše odešlete v nejpozději 24. 8. 2018 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Studijní oddělení
Vavrečkova 275
760 01 Zlín

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 320 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.

Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 2903602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@ft.utb.cz.

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta bude zasedat nejpozději 3. 9. 2018. Uchazeči budou postupně přijímáni dle data doručení vytištěné přihlášky na fakultu až do naplnění kapacity příslušného oboru.

O přijetí ke studiu budete kontaktováni prostřednictvím informačního systému. To znamená, že výsledek se dozvíte online po přihlášení na vaši e-přihlášku. V případě, že jste při podávání přihlášky k této formě ohlášení nedali souhlas, dostanete oznámení poštou.

Ačkoliv se množství přijímaných studentů každoročně schvaluje děkanem, je v posledních letech neměnné a následující:

Obory magisterského studiaPočet přijímaných studentů
Materiálové inženýrství

300

Inženýrství ochrany životního prostředí
Inženýrství polymerů
Chemie potravin a bioaktivních látek

300

Technologie potravin
Technologie tuků, detergentů a kosmetiky
Konstrukce technologických zařízení

300

Řízení jakosti
Výrobní inženýrství

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU AŽ MĚ PŘIJMOU?

I když bychom vás rádi poznali osobně, můžete se zapsat i v zastoupení, a to na základě úředně ověřené plné moci.

Konkrétní datum zápisu ke studiu pro akademický rok 2018/2019 bude zveřejněno po skončení přijímacího řízení. Prozatím ale předpokládáme, že se bude konat  v termínu 11.9 – 12. 9. 2018.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@ft.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 031 319.
Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst i ve formálnějším znění v podobě oficiální směrnice děkana SD/03/2017.

Nahoru

Zavřít

Fakulty a součásti