Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Magisterské studium

Přijímací řízení do akademického roku 2024/2025

Pro přijetí si stačí podat e-přihlášku a splnit všechny administrativní náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, dokud nezaplníme všechna volná místa. Podmínkou pro přijetí ke studiu je příbuznost vašeho předchozího vysokoškolského studia. Obecně ale platí, že čím dřív tedy přihlášku podáte, tím větší bude šance, že z vás jednou bude inženýr/ka. Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky:


KOLIK MÁM ČASU?

Přijímací řízení pro navazující magisterské studijní programy v akademickém roce 2024/2025 bude otevřeno od 2.1. do 25.8.2024.


JAKÉ MÁTE PROGRAMY?

Přihlášku si můžete podat do těchto studijních programů. Až na 3 výjimky lze vše studovat jak v prezenční, tak i kombinované formě:

* Program lze studovat pouze v prezenční formě.
Nahoru


JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V TERMÍNU 2.1. – 25.8.2024

Podat e-přihlášku

Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Najdete zde i informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol.

2. DORUČTE POŽADOVANOU PŘÍLOHU NEJPOZDĚJI DO 25.8.2024.
Požadovanou přílohou je myšlena úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu, popř. originál potvrzení ze studijního oddělení o úspěšném ukončení vysokoškolského studia vykonáním státní závěrečné zkoušky (neplatí pro absolventy z FT UTB) na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Studijní oddělení
Vavrečkova 5669
760 01 Zlín

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) doloží nejpozději do 25.8.2024: úředně ověřenou kopii některého z následujících dokladů:

  • maturitní vysvědčení z českého (slovenského) jazyka
  • o doklad o úspěšně absolvovaném vysokoškolském vzdělání uskutečňovaném v českém (slovenském) jazyce
  • doklad o vykonání státní zkoušky z českého jazyka na škole registrované v rejstříku MŠMT
  • osvědčení/certifikát o vykonání zkoušky z českého jazyka úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky typu CCE (Czech Language Certificate Exam) nebo ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages)
  • potvrzení o vykonání interní zkoušky z českého jazyka na UTB ve Zlíně.

Více ve směrnici rektora SR/12/2021.

Zájemci ze zahraničních vysokých škol (s výjimkou slovenských) doloží nejpozději do 25.8.2024: úředně ověřené doklady o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, popř. posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na UTB (více ve směrnici rektora SR/28/2023)


Nahoru


KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 460 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení.
Odeslat jej na účet UTB musíte ihned po podání e-přihlášky.
Údaje pro platbu jsou následující:

   • název banky: Komerční banka Zlín
   • číslo účtu: 27-1925270277/0100
   • variabilní symbol: 2903602990
   • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
   • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277

V režimu pořizování e-přihlášky můžete sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Po spárování platby s e-přihláškou, bude v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou e-přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že e-přihláška splňuje všechny požadované náležitosti pro zařazení na přijímací komisi. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@ft.utb.cz.

Nahoru


KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta bude v průběhu přijímacího řízení zasedat dvakrát: na konci června a srpna 2024.
Uchazeči budou přijímáni dle data podání e-přihlášky a uhrazení administrativního poplatku a dle příbuznosti předchozího vysokoškolského studia až do naplnění kapacity příslušného programu. V případě nedostatečného počtu uchazečů může děkan rozhodnout o neotevření příslušného oboru.

Do studijního programu nelze přijmout uchazeče, pokud již na fakultě v tomto studijním programu studuje.

O přijetí ke studiu budete vyrozuměni prostřednictvím elektronického informačního systému UTB (pokud k tomu dáte v e-přihlášce souhlas – DOPORUČUJEME). To znamená, že výsledek se dozvíte po zasedání přijímací komise online po přihlášení na vaši e-přihlášku..

Nahoru


KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

Zápisy přijatých uchazečů, kteří podají přihlášku a budou mít spárovanou platbu do 25. 6. 2024, proběhnou 12. 7. 2024.
Zápisy přijatých uchazečů, kteří podají přihlášku a budou mít spárovanou platbu po 25. 6. 2024, proběhnou 10. 9. 2024.
Konkrétní termín zápisu ke studiu, včetně požadavků nutných k uskutečnění zápisu budou přijatým uchazečům sděleny prostřednictvím emailu po zasedání přijímací komise.
I když bychom vás rádi poznali osobně, můžete se zapsat i v zastoupení, a to na základě originálu úředně ověřené plné moci. Zápis online, tzn. bez osobní účasti, popř. bez účasti zástupce nebude možný.

Nahoru


NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@ft.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 031 319.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst i ve formálnějším znění v podobě oficiální směrnice děkana SD/11/2021 a SD/04/2023.

UCHAZEČI SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Uchazečům se specifickými potřebami nabízíme možnost konzultovat vhodnost zvoleného studijního programu v Centru pro studenty se specifickými potřebami ještě před podáním přihlášky.

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít