UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

Přijímací řízení pro rok 2018/2019 bylo ukončeno.

Pro přijetí si stačí podat přihlášku a splnit všechny náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, až dokud nezaplníme všechna volná místa. Takže čím dřív přihlášku podáte, tím větší bude vaše šance, že se vydáte na cestu vědce.

KOLIK MÁM ČASU?

Druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské obory akademického roku 2018/2019 proběhne od 14. 6. do 21. 9. 2018. V tomto termínu pošlete přihlášku.

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V DANÉM TERMÍNU
Stačí následovat postup, na který vás bude navádět na odkaze: eprihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat, a zadáte všechny osobní údaje. Na odkaze „Přehled“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i odkaz na tisk zkrácené verze přihlášky („Verze pro tisk“) a informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy.

2. VYTISKNĚTE PŘIHLÁŠKU SPOLU S PŘÍLOHAMI
Vytisknete si přihlášku, o níž byla řeč v předchozím bodě. K ní přibalíte ještě další přílohy:

 • doklad o zaplacení administrativního poplatku (kopii dokladu o provedení bankovní transakce);
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (maturitní vysvědčení musí být ověřeno na matrice nebo na úřadě určenému k ověřování podpisů, nikoliv na příslušné střední škole);
 • uchazeči, kteří budou maturovat v září 2018, sdělí tuto skutečnost písemně společně se zasláním přihlášky ke studiu.

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají ještě:

 • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2
  (podrobněji ve směrnici děkana SD/04/2017- viz odkaz dole).

Zájemci se specifickými potřebami přikládají ještě:

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
  (podrobněji ve směrnici děkana SD/04/2017- viz odkaz dole).

Zájemci ze zahraničních škol (s výjimkou slovenských) přikládají ještě:

 • doklady o ukončeném středoškolském vzdělání, jež bude nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého nebo anglického jazyka
  (podrobněji ve směrnici děkana SD/04/2017- viz odkaz dole).

3. PŘIHLÁŠKU I S PŘÍLOHAMI ZAŠLETE POŠTOU
Vše zašlete v nejpozději 21. 9. 2018 na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Studijní oddělení
Vavrečkova 275
760 01 Zlín

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 320 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení. Odeslat jej na účet UTB musíte nejpozději do 21. 9. 2018. Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 2903602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277

Uchazeč si musí v režimu pořizování e-přihlášky sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Do 10 dnů po jeho uhrazení by měla být přihláška v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@ft.utb.cz.

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise. Ta bude zasedat průběžně v červencisrpnu a září 2018. Uchazeči budou postupně přijímáni dle data doručení vytištěné přihlášky na fakultu až do naplnění kapacity příslušného oboru.

O přijetí ke studiu budete kontaktováni prostřednictvím informačního systému. To znamená, že výsledek se dozvíte online po přihlášení na vaši e-přihlášku. V případě, že jste při podávání přihlášky k této formě ohlášní nedali souhlas, dostanete oznámení poštou.
Ačkoliv se množství přijímaných studentů každoročně schvaluje děkanem, je v posledních letech neměnné a následující:

Obory bakalářského studiaPočet přijímaných studentů
Materiálové inženýrství

400

Inženýrství ochrany životního prostředí
Polymerní materiály a technologie
Chemie a technologie potravin

400

Technologie a řízení v gastronomii
Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů
Technologická zařízení

400

 

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

I když bychom vás rádi poznali osobně, můžete se zapsat v zastoupení, a to na základě úředně ověřené plné moci.

Zápis studentů přijatých v rámci 2. kola přijímacího řízení proběhne v termínech:
11. 9. – 12. 9. 2018 – pro uchazeče, kteří doručí na fakultu vytištěnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi nejpozději do 24. 8. 2018 (včetně),
2. 10. – 3. 10. 2018 – pro uchazeče, kteří doručí na fakultu vytištěnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi po 24. 8. 2018.

O konkrétním datu, termínu i místu konání budete zavčas informováni mailem.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@ft.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 031 319.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst i ve formálnějším znění v podobě oficiální směrnice děkana SD/04/2017.

Nahoru

Zavřít

Fakulty a součásti