UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Bakalářské studium

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA 2019/2020 již bylo ukončeno.

Pro přijetí si stačí podat přihlášku a splnit všechny náležitosti. Studenty budeme přijímat postupně, až dokud nezaplníme všechna volná místa. Takže čím dřív přihlášku podáte, tím větší bude vaše šance, že se vydáte na cestu vědce.

KOLIK MÁM ČASU?

Druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské programy v akademickém roce 2019/2020 bude otevřeno v termínu
20. 5. – 15. 9. 2019
.

Přihlášku si můžete podat do těchto studijních programů a specializací/oborů:

Studijní program: Materiály a technologie (prezenční i kombinovaná forma)
Materiálové inženýrství (pouze prezenční forma)
Ochrana životního prostředí
Polymerní materiály a technologie
Biomateriály a kosmetika

Studijní program: Technologie a hodnocení potravin (prezenční i kombinovaná forma)
Technologie potravin
Gastronomické technologie
Chemie a analýza potravin
Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie

Studijní program: Chemie a technologie potravin (kombinovaná forma)
Chemie a technologie potravin se specializací Technologie mléka a mléčných výrobků

Studijní program: Procesní inženýrství (prezenční i kombinovaná forma)
Technologická zařízení

JAK SE PŘIHLÁSÍM?

1. PODEJTE SI E-PŘIHLÁŠKU V TERMÍNU 20. 5. – 15. 9. 2019
Stačí následovat postup, na který vás bude navádět na odkaze: eprihlaska.utb.cz.
Přihlásíte se. Vyberete si, co chcete studovat a zadáte všechny osobní údaje. Na odkazu „Přehled“ si nejdřív zkontrolujte, že jste všechno zadali tak, jak si přejete. Najdete zde i informace k platbě administrativního poplatku. Zaregistrováním e-přihlášky se vygeneruje jedinečné oborové číslo, které se při platbě administrativního poplatku udává jako specifický symbol. Po registraci přihlášky je ještě možné dělat případné opravy.

2. ZAŠLETE ÚŘEDNĚ OVĚŘENOU KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ POŠTOU IHNED PO PODÁNÍ E-PŘIHLÁŠKY na adresu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta technologická
Studijní oddělení
Vavrečkova 275
760 01 Zlín

Pokud budete konat maturitní zkoušku až v zářijovém termínu, napište tuto skutečnost do e-přihlášky do kolonky „Poznámka“.

Zájemci se specifickými potřebami přikládají ještě:

 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
  (podrobněji ve směrnici děkana SD/07/2018, viz odkaz dole).

Zájemci ze zahraničí (s výjimkou občanů Slovenské republiky) přikládají:

 • osvědčení o vykonání zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B2
  (podrobněji ve směrnici děkana SD/07/2018, viz odkaz dole).

Zájemci ze zahraničních středních škol (s výjimkou slovenských) přikládají:

 • doklady o ukončeném středoškolském vzdělání, jež bude nostrifikované, úředně ověřené a přeložené do českého nebo anglického jazyka
  (podrobněji ve směrnici děkana SD/07/2018, viz odkaz dole).

Nahoru

KOLIK TO STOJÍ?

Administrativní poplatek činí 340 Kč a je nevratný v jakékoliv fázi přijímacího řízení. Odeslat jej na účet UTB musíte ihned po podání přihlášky. Údaje pro platbu jsou následující:

 • název banky: Komerční banka Zlín
 • číslo účtu: 27-1925270277/0100
 • variabilní symbol: 2903602990
 • specifický symbol: oborové číslo, které je přiděleno po vyplnění e-přihlášky
 • IBAN pro platbu ze zahraničí: CZ 7501000000 2719 2527 0277


V režimu pořizování e-přihlášky musíte sledovat potvrzení platby administrativního poplatku. Po spárování platby s e-přihláškou, bude v systému vedena jako „přijatá“. Takto označenou e-přihlášku již nelze měnit ani rušit; toto označení znamená, že e-přihláška splňuje všechny požadované náležitosti. Pokud se potvrzení o přijetí platby v e-přihlášce do 10 dnů od provedení platby neobjeví, kontaktujte nás na studium@ft.utb.cz.

Nahoru

KDY A JAK SE DOZVÍM VÝSLEDEK?


O přijetí uchazečů rozhoduje děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise, která bude zasedat průběžně. Uchazeči budou postupně přijímáni, popř. navrženi na přijetí (dle data podání e-přihlášky a uhrazení administrativního poplatku) až do naplnění kapacity příslušného programu.

O přijetí ke studiu budete vyrozuměni prostřednictvím elektronického informačního systému UTB (pokud k tomu dáte v e-přhlášce souhlas). To znamená, že výsledek se dozvíte po zasedání přijímací komise online po přihlášení na vaši e-přihlášku.

KDY SE MŮŽU ZAPSAT KE STUDIU?

I když bychom vás rádi poznali osobně, můžete se zapsat i v zastoupení, a to na základě úředně ověřené plné moci.

Zápisy přijatých uchazečů, kteří doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději do 18. 6. 2019 proběhnou v termínu 2. 7. – 3. 7. 2019.

Zápisy přijatých uchazečů, kteří doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení v době 19. 6. – 30. 8. 2019 proběhnou v termínu 10. 9. – 11. 9. 2019.

Zápisy přijatých uchazečů, kteří doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení v době 31. 8. – 20. 9. 2019 proběhnou v termínu 1. 10. – 2. 10. 2019.

O konkrétním datu, termínu i místu konání zápisu budete zavčas informováni emailem.

NĚCO NENÍ JASNÉ?

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na adresu studium@ft.utb.cz nebo telefonicky na +420 576 031 319.

Všechny výše zmíněné informace si můžete pročíst i ve formálnějším znění v podobě oficiální směrnice děkana SD/07/2018 a SD/09/2018.

Nahoru

Zavřít

Fakulty a součásti