Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Jednací řád

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY 

FAKULTY TECHNOLOGICKÉ

Akademický senát Fakulty technologické podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb.,    o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, schválil dne 15. 3. 2017 návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty technologické

a

Akademický  senát  Univerzity  Tomáše  Bati  ve  Zlíně  podle  §  9  odst.  1  písm.  b)  bodu  2  zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  ve znění pozdějších předpisů, schválil dne 14. 11. 2017 Jednací řád Vědecké rady Fakulty  technologické jako vnitřní předpis Fakulty technologické UTB ve Zlíně.

Článek 1

Obecná ustanovení

Jednací řád Vědecké rady Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „jednací řád VR FT“) je vnitřním předpisem Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně  (dále  jen  „FT“)  vydávaným  podle  §  33  odst.  2  písm.  d)  zákona  č.  111/1998  Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Obsahuje rámcová pravidla pro jednání Vědecké rady Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „Vědecká rada FT“). Jmenování Vědecké rady FT a vymezení její působnosti se řídí zákonem o vysokých školách, statutem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a statutem FT.

Článek 2

Členství ve Vědecké radě FT

 1. Členy Vědecké rady FT jmenuje děkan FT (dále jen „děkan“)  po projednání a  schválení v Akademickém senátu Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen„AS FT“).
 2. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce veřejné vysoké školy, jejíž je fakulta součástí.
 3. V návrhu na jmenování členů Vědecké rady FT přihlíží děkan k zastoupení oblastí, které tvoří zaměření vzdělávací a tvůrčí činnosti
 4. Členství ve Vědecké radě FT je nezastupitelné.
 5. Členství ve Vědecké radě FT se ukončuje:
  1. Odvoláním. S předchozím souhlasem AS FT může děkan člena Vědecké rady FT odvolat a bezodkladně doplnit Vědeckou radu FT o dalšího člena s dodržením ustanovení §29 odst. 2 zákona.
  2. Vzdáním se funkce oznámeným písemně děkanovi. V takovém případě děkan oznámí tuto skutečnost nejpozději do 14 dnů předsedovi AS
  3. Úmrtím.

Článek 3

Jednání Vědecké rady FT

 1. Jednání Vědecké rady FT svolává děkan podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 2. Děkan rovněž svolává zasedání Vědecké rady FT, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů Vědecké rady FT. Zasedání svolá nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 3. Jednání Vědecké rady FT se uskutečňuje formou:
  1. zasedání za přímé účasti členů Vědecké rady FT,
  2. řízené komunikace se všemi členy Vědecké rady FT prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (dále jen „per rollam“).
 4. Program a formu jednání Vědecké rady FT navrhuje děkan. Uskutečňuje-li se jednání Vědecké rady FT:
 5. podle odstavce 3 písm. a), obdrží každý člen Vědecké rady FT program písemně nebo elektronicky nejméně dva týdny přede dnem jednání spolu s podkladovými materiály k jednání. Program jednání musí být před zahájením jednání schválen Vědeckou radou FT,
 6. podle odstavce 3 písm. b), je všem členům Vědecké rady FT zaslán elektronicky program a podkladové materiály. Program jednání se neschvaluje a případné doplňky programu, zaslané členy Vědecké rady FT společně s vyjádřením k předloženým materiálům, jsou projednány na dalším jednání Vědecké rady
 7. Přípravu jednání Vědecké rady FT zabezpečuje pověřený proděkan.

Článek 4

Průběh jednání Vědecké rady FT

 1. Jednání Vědecké rady FT řídí děkan, v jeho nepřítomnosti jím pověřený proděkan.
 2. Doplňky a úpravy programu jednání Vědecké rady FT může každý člen uplatnit písemně nebo ústně, nejpozději při zahájení jednání.
 3. Vědecká rada FT je schopna usnášení, pokud jsou přítomny nejméně dvě třetiny všech členů Vědecké rady FT. Není-li Vědecká rada FT schopna usnášení, určí děkan se souhlasem přítomných nový termín jednání. Při jednání per rollam se hlasující považují za přítomné.
 4. Rozhodnutí přijímá Vědecká rada FT formou usnesení. O přijetí návrhu usnesení se hlasuje. Hlasování může být veřejné (zdvižením ruky nebo per rollam) nebo tajné (hlasovacími lístky). Usnesení v případech stanovených zákonem musí být vždy přijato tajným hlasováním. Tajné hlasování však může být použito i v jiných případech, jestliže je navrženo některým z přítomných členů Vědecké rady FT a schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů Vědecké rady
 5. Pro tajné hlasování zvolí Vědecká rada FT předem dva členy, kteří přímo v zasedací místnosti vyhodnotí odevzdané hlasy, vyplní protokol o tajném hlasování a podepsaný jej spolu s hlasovacími lístky odevzdají předsedajícímu. Předsedající vyhlásí výsledek hlasování tak, že oznámí počet hlasů pro návrh, proti návrhu a neplatných hlasů. Protokol o tajném hlasování se včetně hlasovacích lístků, archivuje. Výsledky hlasování se uvádějí v zápise z jednání Vědecké rady
 6. Usnesení je schváleno, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů Vědecké rady FT, pokud zákon nestanoví
 7. V případě, že Vědecká rada FT přijímá rozhodnutí per rollam, předloží děkan všem členům Vědecké rady FT k vyjádření písemný nebo elektronický návrh usnesení s oznámením lhůty, ve které mají písemné nebo elektronické vyjádření učinit. Usnesení je schváleno, pokud se vyjádří alespoň dvě třetiny všech členů Vědecké rady FT a pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina všech členů Vědecké rady FT. O výsledku hlasování děkan neprodleně písemně  nebo  elektronicky  informuje   všechny  členy  Vědecké  rady    V případech stanovených zákonem a v personálních záležitostech, kdy musí být usnesení přijato tajným hlasováním, nelze využít formu per rollam.
 8. Jednání Vědecké rady FT podle čl. 3 odst. 3 písm. a) je veřejné s výjimkou:
  1. případů stanovených zákonem,
  2. případů, kdy může být prohlášeno jednání Vědecké rady FT nebo jeho části za neveřejné na základě předchozího rozhodnutí Vědecké rady FT, k němuž je nezbytné kladné stanovisko nadpoloviční většiny všech členů Vědecké rady FT,
  3. při projednávání utajovaných skutečností ve smyslu zvláštních právních předpisů.
 9. Z jednání Vědecké rady FT se pořizuje zápis, v němž je uveden zejména program jednání, průběh a závěry jednání a výsledky hlasování. K zápisu z jednání se přikládá prezenční listina. Zápis verifikuje pověřený proděkan a předkládá děkanovi k
 10. Administrativní agendu Vědecké rady FT, včetně archivování materiálů, zabezpečuje Oddělení pro vědu a výzkum FT. Zápis z jednání Vědecké rady FT je zaslán všem členům elektronicky nebo písemně a to do jednoho měsíce od jednání Vědecké rady FT. Připomínky k zápisu mohou členové Vědecké rady FT uplatnit do jednoho měsíce po obdržení zápisu a to elektronicky nebo písemně na adresu Oddělení pro vědu a výzkum Připomínky k zápisu jsou projednávány na nejbližším zasedání Vědecké rady FT.

Článek 5

Průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

 1. Průběh habilitačního řízení se řídí vnitřním předpisem UTB „Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UTB“.
 2. Při usnášení se na návrhu ke jmenování docentem či profesorem, je ke schválení nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů Vědecké rady
 3. K řízení ke jmenování docentem přizve děkan uchazeče, předsedu komise, která návrh posuzovala a
 4. S posudky oponentů a písemným vyjádřením k těmto posudkům jsou členové Vědecké rady FT seznámeni nejméně týden před zasedáním Vědecké rady FT, na které habilitační řízení proběhne.
 5. Projednávání návrhů v řízeních ke jmenování docentem či profesorem má tyto fáze:
  1. představení uchazeče děkanem či pověřeným členem Vědecké rady FT,
  2. přednesení stanoviska habilitační komise či komise pro řízení ke jmenování profesorem. Stanovisko přednese předseda komise,
  3. vystoupení uchazeče,
  4. seznámení s důležitými informacemi posudků a přednesení vybraných klíčových otázek oponenty nebo pověřeným členem Vědecké rady FT (platí pouze u habilitačního řízení),
  5. diskuse všech přítomných,
  6. tajné hlasování členů Vědecké rady FT,
  7. vyhlášení výsledku jednání Vědecké rady FT

Článek 6

Závěrečná ustanovení

 1. Tento Jednací řád Vědecké rady FT byl schválen Akademickým senátem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dne 14. 11.2017
 2. Tento Jednací  řád  Vědecké rady FT nabývá  platnosti  a  účinnosti dnem schválení AS UTB
 3. K témuž  dni  se  zrušuje  Jednací  řád  Vědecké  rady  Fakulty technologické ze dne 5.2. 2014.

 

Fakulty a součásti

Zavřít