Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Vyberte si své téma disertační práce 2024/2025

Ve chvíli, kdy se k Ph.D. studiu hlásíte, měli byste mít představu o tématu své budoucí dizertační práce, podle níž se bude vaše cesta doktorským studiem ubírat. Zde se můžete podívat, jaké možnosti se nabízejí:

Téma Školitel
Nové kopolymery na bázi Poly(2-isopropenyl-2-oxazolinu) Ing. Markéta Ilčíková, Ph.D.
Využití pokročilých polymeračních technik  pro přípravu polymerních kartáčů Ing. Markéta Ilčíková, Ph.D.
Příprava aktivních povrchových materiálů na bázi polymerů prostřednictvím technologie plazmové úpravy doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Povrchová imobilizace polysacharidů na syntetických polymerních materiálech doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Technologie přípravy a charakterizace polymerních povrchů s protisrážlivými vlastnostmi doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Příprava inteligentních fungicidních vrstev na polymerních površích doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D.
Využití želatin připravených biotechnologickou metodou z alternativních surovinových zdrojů prof. Ing. Pavel Mokrejš, Ph.D.
Funkčné polyméry z obnoviteľných monomérov Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Vitriméry – moderné (bio)polymérne siete Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Vývoj hydrogelových systémů pro biologické aplikace Ing. Lenka Musilová, Ph.D.
Pokročilé funkční polymerní membrány a filmy doc. Ing. Jana Sedlaříková, Ph.D.
Komplexy na bázi polymerů a amfifilních molekul jako nosiče aktivních látek doc. Ing. Jana Sedlaříková, Ph.D.
Polymerní senzory prof. Ing. Petr Slobodian, Ph. D
Flexoelektrický jev u polymerních materiálů prof. Ing. Petr Slobodian, Ph. D
Vývoj nových metodik pro hodnocení kosmetických polymerních systémů s ohledem na jejich regenerativní účinky prof. Ing. Petr Slobodian, Ph. D
Biodegradovatelné směsi polymerů prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Reakční směšování inženýrských polymerů prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Elektricky vodivé kompozity složené z uhlíkových nanotrubiček a polyolefinů prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Supramolekulární Newtonovo kyvadlo doc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D.
Modelování toků polymerních tavenin při vysokých rychlostech deformace prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
Reologie a stabilita toku polymerních tavenin při vysokých rychlostech deformace prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.

Téma Školitel
Aplikace 3D tisku v potravinářství doc. Ing. et Ing. Anna Adámková, Ph.D.
Využití zrna pigmentovaných obilovin při výrobě pečiva doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.
Studium struktury a vlastností sloučenin vybraných prvků pro možnosti jejich speciace doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.

Studium korelace obsahu minerálních látek a látek s antioxidačním účinkem v biologických materiálech doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.
Studium syntetického využití 4-hydroxypyridin-2-onů k získání sloučenin potenciálně využitelných v technologii potravin doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.
Využití spektroskopických a reologických metod při studiu vlivu antioxidantů na oxidační modifikaci nízko-hustotních lipoproteinů prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.
Výroba protein-lipidových komplexů na rostlinné bázi a jejich fyzikálně-chemická charakterizace doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
Výroba čokoládových pralinek se zaměřením na udržitelnost náplní (ganache) doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.
Biologicky aktivní látky u jedlých květů a jejich využití v gastronomii a potravinářství prof. Ing. Jiří Mlček, Ph.D.
Vliv přídavku hydrokoloidů a vibrací simulujících transportní režimy na funkční vlastnosti vybraných mléčných systémů doc. Ing. Richardos Nikolaos Salek, Ph.D.
Stanovení základních nutrientů a biologicky aktivních látek v průběhu pěstování microgreens doc. Ing. Daniela Sumczynski, Ph.D.
Analýza a vliv různých faktorů na antioxidační potenciál u vybraných rostlin skupiny LAKR a jejich produktů doc. Ing. Soňa Škrovánková, Ph.D.

Téma Školitel
Vliv texturace řezného nástroje na výkonnost obrábění doc. Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.
Zlepšování průmyslových procesů v E-Industry s integrací rozšířené reality doc. Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.
Obrábění kompozitů: Statistika a umělé neuronové sítě pro optimalizaci trvanlivosti nástroje a kvalitu obrobeného povrchu doc. Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.
Fúze aditivních technologií a MIM (Metal Injection Molding) prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
3D tištěné polymerní senzory prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
Vliv rychlosti a historie zatěžování na mechanické chování elastomeru při jednoosé a víceosé napjatosti doc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.
Modelování kompozitů – studium vlivu lehkých jader na mechanické vlastnosti kompozitu doc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.
Analýza a modelování vlivu geometrie na odolnost proti dynamickému zatížení doc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.
Sledování procesu vstřikování polymerních kompozitů – spojení polymerních odpadů a odpadních plniv přírodních a dalších z hlediska nastavení procesních podmínek prof. Ing. Dagmar Měřínská, Ph.D.
Vliv technologie hlubokého tažení na mechanické
a strukturní vlastnosti plechových dílů
 
doc. Ing. Martin Ovsík, Ph.D.
Charakterizace vlivu délky toku polymeru a technologických podmínek na vlastnosti vstřikovaného polymerního výrobku doc. Ing. Martin Ovsík, Ph.D.
Nenormativní způsoby hodnocení jakosti povrchů dílů vyrobených technologií vstřikování prof. Dr. Ing. Vladimír Pata
Vliv laminátové architektury na únavovou životnost kompozitních struktur doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Charakterizace autoklávového zpracování uhlíkových kompozitů doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
Odolné magnetoreologické elastomery jako zařízení pro regulaci vibrací prof. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.
Tribologie magnetoreologických suspenzí prof. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.
Magnetoreologické dokončování sférických povrchů prof. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.
Návrh a konstrukce vytlačovacího stroje na filament prof. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.
Vliv kvality povrchu vstřikovací formy na tok polymeru

 

prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
Konstrukce nástrojů pro mikrovstřikování plastů

 

prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
Vliv technologie výroby na zvukoizolační vlastnosti pórovitých materiálů doc. Ing. Martin Vašina Ph.D.


Chcete-li svůj výběr orientovat nejen podle tématu, ale zohlednit byste chtěli i budoucího školitele, který disertaci bude supervizovat, mrkněte na:

SEZNAM ŠKOLITELŮ


Jaké náležitosti musí splňovat disertační práce? Má její podoba nějaká pravidla? Co všechno byste měli při její tvorbě zajistit? To objevíte v sekci Legislativa pod Vědeckými spisy.

JAK SE PÍŠE DISERTACE

science mikroskop phd

Fakulty a součásti

Zavřít