Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

FAQ

Studium na vysoké škole to nejsou jen přednášky a vědomosti, nové prostředí, volnost, noví přátelé a zážitky, je to taky trochu dospělácký život. A ten s sebou nese i o něco víc zodpovědnosti. Ach jo. Ať chcete, nebo ne, čas od času se stane, že musíte čelit formalitám, žádostem a protokolům vyplývajícím z průběhu studia. Nebo prostě něco zapomenete, popletete a propásnete.

Studijní oddělení pro vás proto zpracovalo odpovědi na nejčastější dotazy, se kterými se na ně obracíte. Rozdělili jsme je tematicky na otázky studentů a uchazečů:

PRO STUDENTY PRO UCHAZEČE


Co zajímá studenty?

Co mám dělat, když chci zanechat studium?
Student vyplní formuláře Žádost obecná a Protokol o vyrovnání závazků a doručí je na Studijní oddělení FT spolu s průkazem studenta (popř. i s klíčem od skříňky, pokud ho měl vypůjčen). Následně mu bude studium ukončeno ke dni doručení žádosti o zanechání studia na fakultu (v souladu s vysokoškolským zákonem) a na email mu bude odesláno potvrzení o délce studia.

Jak přeruším studium?
Student vyplní formuláře Žádost obecná a Protokol o vyrovnání závazků  a doručí na Studijní oddělení FT spolu s průkazem studenta. Do žádosti o přerušení studia je nutné uvést datum, do kterého student žádá studium přerušit, a také důvod přerušení. Žádost posuzuje proděkanka pro pedagogickou činnost a schvaluje děkan fakulty.

Přerušení studia upravuje článek 21 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně. Nelze povolit přerušení studia v době, kdy je předpoklad, že motivací je nesplnění studijních povinností a účelová snaha studenta vyhnout se podmínkám, které není s to splnit.  Přerušení studia v průběhu prvního semestru bakalářského nebo magisterského studia je možné pouze ve výjimečných případech, zejména z důvodů zdravotních. Celková doba přerušení nesmí překročit polovinu standardní doby studia v příslušném studijním programu.

Osobě, která se nejpozději do pěti pracovních dnů po uplynutí doby přerušení studia bez omluvy nedostaví k zápisu, je studium ukončeno v souladu s vysokoškolským zákonem.

Jak lze změnit formu studia?
Student vyplní formulář Žádost obecná  a doručí na Studijní oddělení FT. Žádost je nutné řádně odůvodnit a uvedené skutečnosti doložit. Žádost posuzuje garant příslušného studijního oboru, vyjadřuje se k ní proděkanka pro pedagogickou činnost a schvaluje děkan.

Co mám dělat, když potřebuji individuální studijní plán?
Student vyplní formulář Žádost obecná a doručí ji na Studijní oddělení FT. Žádost je nutné podat nejpozději v prvním týdnu výuky příslušného semestru, řádně ji odůvodnit a uvedené důvody doložit. Žádost schvaluje proděkan pro pedagogickou činnost.

Dalším krokem je návštěva garantů jednotlivých předmětů, kterým je třeba předložit proděkankou schválenou žádost spolu s formulářem Požadavky individuálních podmínek studia. Garanti do formuláře potvrdí svým podpisem souhlas s individuálními podmínkami studia příslušných předmětů a způsob jejich zakončení. Formulář potvrzený garanty předmětů společně se Žádostí doručí student na studijní oddělení FT nejpozději do 3 týdnů ode dne schválení žádosti proděkankou pro pedagogickou činnost.

V rámci předzápisu předmětů na zimní semestr jsem si v červnu zapsal/a rest do dalšího akademického roku. Neplánovaně jsem ho ale ještě letos v průběhu prázdnin splnil/a, co mám dělat?
V září u zápisu do vyššího ročníku nahlásíte tuto skutečnost své studijní referentce a ona Vám předzápis daného předmětu odstraní.


Co zajímá uchazeče?

Jak probíhá výuka v kombinované formě studia?
V kombinované formě studia probíhá výuka formou kombinace klasické přímé prezenční výuky a samostudia. Výuka se uskutečňuje zpravidla 1x za 14 dnů v pátek celý den a v sobotu celý den.

Za jak dlouho mě vyloučíte ze studia, když nebudu plnit své studijní povinnosti?
Kontrola docházky ve výuce s kontrolovanou účastí probíhá v průběhu zimního semestru. Pokud zjistíme, že výuku s kontrolovanou účastí student nenavštěvuje, bude mu studium ukončeno.

Zvolil/a jsem si omylem přihlášku na jiný obor či jinou formu studia, co mám dělat?
Pokud e-přihláška ještě nebyla přijata studijní referentkou, můžete špatně zvolenou přihlášku odstranit a podat si novou. Pokud jste už u původní přihlášky uhradil/a administrativní poplatek, kontaktujte studijní referentku na emailu: studium@ft.utb.cz.

Lze uznat zápočty a zkoušky absolvované na jiné vysoké škole?
V rámci přijímacího řízení si můžete požádat o uznání zápočtů a zkoušek absolvovaných na jiné vysoké škole, na základě kterého můžete být (v případě přijetí ke studiu) dle počtu kreditů uznaných předmětů zařazen/a do vyššího ročníku.

Uznávají se všechna hodnocení u předmětů, jejichž datum úspěšného vykonání není starší než 5 let a obsah výuky předmětu a způsob zakončení odpovídá minimálně obsahu výuky a způsobu zakončení předmětu v aktuálním studijním programu. Uznat nelze předmět, který byl absolvován na nižším stupni studia.

Součástí žádosti (stačí volně napsaná žádost o uznání zápočtů a zkoušek) je  výpis známek absolvovaných předmětů potvrzený studijním oddělením příslušné fakulty v češtině a angličtině a anotace absolvovaných předmětů v češtině. Vše je nutné zaslat společně s přihláškou ke studiu, popř. přinést s sebou na zápis ke studiu.

Jak je to s poplatky za delší studium?
Poplatek za delší dobu studia je povinen hradit student, který studuje v bakalářském nebo v magisterském studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok. Takže u bakalářského studia to nastane, pokud studujete déle než 3 + 1 rok a u magisterského studia je to 2 + 1 rok.

V případě předchozího neúspěšného studia, se  délka tohoto studia započítává do aktuálního studia jako již doba odstudovaná.

Výše poplatku se stanovuje na každý akademický rok Směrnicí rektora.
Pokud své vysokoškolské studium úspěšně ukončíte státní závěrečnou zkouškou, všechna předchozí neúspěšná studia se tímto „vyruší“ a již se do délky dalšího studia nezapočítávají.

Nezapomeňte, že poplatek za překročení standardní délky studia tak nesouvisí s dosažením věku 26-ti let.
Veškeré další bližší informace o těchto poplatcích budou zodpovězeny při zápisu.

Nahoru

Fakulty a součásti

Zavřít