Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Formuláře a dokumenty

Bezpečnost práce a požární ochrana

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • z. č. 262/2006Sb., Zákoník práce, ČÁST PÁTÁ, §§ 101-108, §391 – odpovědnost za škodu
 • NV 201/2010Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Pracovní „školní“ úraz – nahlášení, záznam o úrazu, prošetření, opatření proti opakování
 • Rizika ve školství – nebezpečí pádu, tělesná výchova, nebezpečné chemické látky…
 • NV 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci §§ 34, 35 a 50 – vymezení zrakové zátěže a ergonomie při práci s PC
 • Bezpečnostní značky
 • Zákaz kouření
 • Zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek
 • Zákaz odkládaní předmětů na madla ochozů
 • Zákaz vylepování plakátů
 • Nenaklánět se z oken a přes zábradlí
 • Výtahy na UTB neslouží k evakuaci osob
 • Opatrnost s horkými látkami – káva, čaj…

Informace vztahující se k BOZP na UTB

PO – Požární ochrana

 • z. č. 133/1985Sb., o požární ochraně, §17 – povinnosti fyzických osob
 • Osobní a věcná pomoc
 • vyhl. 246/2001Sb., o požární prevenci
 • Zdolávání požárů – únikové cesty a východy
 • Přenosné hasicí přístroje – druhy, princip hašení
 • Požární poplachové směrnice – důležité telefonní čísla, evakuační plány

Požární ochrana na UTB

Předcházení rizik – práce v laboratoři

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP)- klasifikace, označování a balení látek, H-věty , P-věty, výstražné symboly, bezpečnostní listy
 • ČSN 01 8003 – Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích
 • Zásady pro bezpečnou práci ve školní laboratoři upravuje – Laboratorní řád
 • Písemná pravidla pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi) – z. č. 258/2000Sb., §44
 • Vybavení laboratoře
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Rizika v laboratoři
 • První pomoc při úrazech v laboratořích
  • Poleptání oka,
  • poleptání těla,
  • popálení,
  • otevřené poranění,
  • nadýchání škodlivých látek,
  • požití škodlivých látek,
  • zasažení elektrickým proudem
  • Likvidace odpadů

Základní pokyny pro práci v laboratoři

Potvrzení o seznámení se s BOZP a PO na UTB

Fakulty a součásti

Zavřít