Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Náhradní doručování

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FT si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty technologické, suterén budovy U15, Vavrečkova 5669, 760 01, Zlín.

Sdělení o uložení zásilky dne 4. 7. 2024
Zásilka č.j. 330821/21/PR/20902/2024/SYS ze dne 28. 6. 2024 ve věci: Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení – Franek Dagmar, korespondenční adresa Karviná, byla uložena na Studijním oddělení Fakulty technologické u Ing. Sysalové, Vavrečkova 5669, 760 01 Zlín.

 

Fakulty a součásti

Zavřít