UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Předměty

Předměty doktorského studijního programu jsou odborné předměty a cizí jazyk. Doktorand skládá alespoň 3 zkoušky z odborných předmětů vázaných k tématu disertační práce a zkoušku z cizího jazyka.

Seznam předmětů pro doktorské studium na FT UTB ve Zlíně je zveřejněn níže.

Při sestavování Individuálního studijního plánu doktoranda si student volí minimálně čtyři předměty. Tři z nich musí být ze seznamu povinně volitelných. Seznamy předmětů jsou stanoveny příslušnou oborovou radou.

Pokud při sestavování Individuálního studijního plánu studenta doktorského studia jeho školitel shledá, že seznam předmětů neobsahuje takový předmět, který by měl student v rámci odbornosti dle svého tématu disertační práce nezbytně absolvovat, školitel navrhne oborové radě příslušného oboru doktorského studia doplnění tohoto volitelného předmětu do seznamu.

Zavřít

Fakulty a součásti