Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Předměty

Seznam předmětů doktorských studijních oborů na FT UTB ve Zlíně je zveřejněn níže:

Předměty doktorského studijního programu jsou odborné předměty a cizí jazyk. Doktorand skládá alespoň 3 zkoušky z odborných předmětů vázaných k tématu disertační práce a zkoušku z cizího jazyka.

Při sestavování Individuálního studijního plánu doktoranda si student volí minimálně čtyři předměty. Tři z nich musí být ze seznamu povinně volitelných. Seznamy předmětů jsou stanoveny příslušnou oborovou radou.

Pokud při sestavování Individuálního studijního plánu studenta doktorského studia jeho školitel shledá, že seznam předmětů neobsahuje takový předmět, který by měl student v rámci odbornosti dle svého tématu disertační práce nezbytně absolvovat, školitel navrhne oborové radě příslušného oboru doktorského studia doplnění tohoto volitelného předmětu do seznamu.

Seznam předmětů doktorského studijního programu na FT UTB ve Zlíně:

Student si volí minimálně 7 předmětů, z toho 2 předměty povinné a 3 předměty povinně volitelné. Počet dalších zvolených předmětů student vybírá v závislosti na kategorii předmětu. Každý další zvolený předmět z povinně volitelných nahrazuje dva předměty volitelné. Nad rámec povinných předmětů je v každém ročníku součástí studia i povinná Vědecká práce a Disertační projekt. Student absolvuje všechny stanovené zkoušky z předmětů do poloviny studia.

Fakulty a součásti

Zavřít