Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Předměty

Technologie potravin

Předměty pro doktorský studijní program P2901 Chemie a technologie potravin
Subjects for Ph.D. Study Programme P2901 Chemistry and Food Technology
Studijní obor 2901V013 Technologie potravin
Study Course 2901V013 Food Technology
Výběr předmětů probíhá dle čl. 36 SZŘ UTB ve Zlíně.
Zkratka
Abbreviation 
Název předmětu
Name of Subject
Přednášející
Teacher
Povinně volitelné:
Compulsory-optional:
Student si volí aspoň 3 předměty:
Student choose at least 3 subjects:
CJV/DTAW
CJV/DTTP
Academic Writing (bez zk.) *)
Technical Presentation *)
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.
TUTP/TWPE4Plánování experimentů v potravinářském výzkumu
Experiment design in food research
prof. Ing. František Buňka, Ph.D.                              prof. RNDr. Leona Buňková, Ph.D
TUIOZP/TWTB4Trendy v biotechnologiích
Trends in Biotechnologies
prof. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

prof. Ing. Miroslava Kačániová, Ph.D.

TUTP/TWPT4Trendy v technologii výroby potravin rostlinného původu
Trends in Technology of Plant Foods
doc. RNDr. Iva Burešová, Ph.D.

doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

TUTP/TWPZ4Trendy v technologii výroby potravin živočišného původu
Trends in Technology of Animal Origin Foods
prof. Ing. František Buňka, Ph.D.

doc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D.

prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.

TUTTTK/TWPV4Trendy v technologii výroby tuků a tenzidů
Trends in Fats and Tensides Processing Technology
doc. Ing. Věra Kašpárková, CSc.

doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.

Volitelné:
Optional:
Student si volí aspoň 1 předmět:
Student choose at least 1 subjects:
TCPM/TWPA4Aplikace mikroskopických technik v potravinářství
Application of Microscopic Techniques in the Food Industry
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

TUTP/TWPF4Aplikovaná fyzikální chemie v potravinářství
Applied Physical Chemistry in the Food Sciences
prof. Ing. Lubomír Lapčík, Ph.D.

doc. Mgr. Barbora Lapčíková, Ph.D.

TUIOZP/TWPB4Biodegradace potravinářských a kosmetických odpadů
Biodegradation of Food and Cosmetic Waste
doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
TUIOZP/TWBPPBiochemické procesy v potravinářství
Biochemical Processes in the Food Industry
prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
TUCH/TWPO4Chemie přírodních látek
Chemistry of Natural Substances
prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc.

doc. Ing. Stanislav Kafka, CSc.

TUACHP/TWPI4Instrumentální metody analýzy potravin
Instrumental Methods of the Food Analysis
prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.

doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.

TUIOZP/TWPMBPokročilá molekulární biotechnologie
Advanced Molecular Biotechnology
prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
TUTP/TWPC4Pokročilá chemie potravin
Advanced Food Chemistry
prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc.
TUIOZP/TWPM4Pokročilá mikrobiologie potravin
Advanced Food Microbiology
doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
prof. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
TCPM/TWPP4Pokročilá technologie balení potravin
Advanced Food Packaging Technology
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
TUIP/TWPI4Potravinářské inženýrství
Food Engineering
prof. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
TCPM/TWPR4Reologie potravin
Food Rheology
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
*) Předměty CJV/DTAW a CJV/DTTP dohromady tvoří 1 povinný předmět zapisovaný v Indiv. stud. plánu jako Jazyk anglický

Fakulty a součásti

Zavřít