Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Předměty

Procesní inženýrství (Double degree)

Předměty pro doktorský studijní program P0711D130003 Procesní inženýrství
Subjects for Ph.D. Study Programme P0711D130004 Process engineering
Společné uskuteňování studijního programu se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě (STU)
Student si volí minimálně 7 předmětů, z toho 2 předměty povinné a 3 předměty povinně volitelné. Počet dalších zvolených předmětů student vybírá v závislosti na kategorii předmětu. Každý další zvolený předmět z povinně volitelných nahrazuje dva předměty volitelné. Nad rámec povinných předmětů je v každém ročníku součástí studia i povinná Vědecká práce a Disertační projekt. Student absolvuje všechny stanovené zkoušky z předmětů do poloviny studia.
Předměty na stejném řádku jsou nahraditelné na UTB a STU. Při sestavování Individuálního studijního plánu student volí jen jeden předmět na řádku.
Předměty na UTB ve ZlíněPředměty na STU v Bratislavě
Zkratka
Abbreviation
Název předmětu
Name of Subject
Přednášející
Teacher
Zkratka
Abbreviation
Název předmětu
Name of Subject
Přednášející
Teacher
Povinné:
Compulsory:
TCPM/TWC4FFyzika polymerů
Physics of Polymers
prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.N400V12_4DVybrané kapitoly z fyziky polymerů
Selected Topics in Polymer Physics
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, CSc.
CJV/DTAW
CJV/DTTP
Academic Writing (bez zk.) *)
Technical Presentation *)
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.N433A1_4D
N433A2_4D
Anglický jazyk I / English Leanguage I
Anglický jazyk II / English Leanguage II
Ing. Mária Vrábelová
Povinně volitelné / Compulsory-optional:
Student si volí aspoň 3 předměty / Student choose at least 3 subjects:
TUVI/TWN4NNástroje pro zpracování polymerů
Tools for polymeric part production
doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
TUVI/TWN4SStrojírenská technologie
Manufacturing Technology
prof. Ing. Katarína Monková, Ph.D.
TUVI/TWC4VVýrobní stroje a zařízení
Production Machines and Devices
doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
N400B5_4DBiotechnologické polymery a biopolymery
Biotechnological Polymers and Biopolymers
doc. Ing. Katarína Vizárová
N400M9_4DMechanizmy degradace polymerních materiálů
Mechanisms of Degradation of Polymeric Materials
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
N400P9_4DPolymerní konstrukční materiály
Polymeric Construction Materials
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Volitelné / Optional
Student si volí aspoň 3 předmět / Student choose at least 3 subjects:
TCPM/TWC4RAplikovaná reologie
Applied Rheology
prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.N400R0_4DReologie polymerů
Rheology of Polymers
prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
TUVI/TWN4DDimenzování a navrhování výrobků
Dimensioning and Design of Parts
doc. Ing. Oldřich Šuba, CSc.
TCPM/TWC4IInstrumentální metody v analýze a testování polymerů
Instrumental methods in analysis and testing of polymers
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.N400I0_4DInštrumentálne metódy v analýze a testovaní polymérov
Instrumental Methods in Analysis and Testing of Polymers
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
TUVI/TWN4MModerní metody bezkontaktní metrologie
Modern methods of non-contact metrology
prof. Dr. Ing. Vladimír Pata
TUVI/TWN4VVlastnosti kompozitních materiálů
The Properties of Composite Materials
doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.N400K1_4DKompozitné materiály
Composite Materials
doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
N400V14_4DVybrané kapitoly z povrchů a koloidních soustav
Selected Topics in Surfaces and Colloidal Systems
doc. Ing. Milan Mikula, PhD.
*) Předmět CJV/TCPS je tvořen 4 předměty TCPS1, TCPS2, TCPS3, TCPS4

Fakulty a součásti

Zavřít