Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Předměty

Nástroje a procesy

Předměty pro doktorský studijní program P3909 Procesní inženýrství
Subjects for Ph.D. Study Programme P3909 Process engineering
Studijní obor 3909V013 Nástroje a procesy
Study Course 3909V013 Tools and processes
Výběr předmětů probíhá dle čl. 36 SZŘ UTB ve Zlíně.
Zkratka
Abbreviation 
Název předmětu
Name of Subject
Přednášející
Teacher
Povinně volitelné:
Compulsory-optional:
Student si volí aspoň 3 předměty:
Student choose at least 3 subjects:
CJV/DTAW
CJV/DTTP
Academic Writing (bez zk.) *)
Technical Presentation *)
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.
doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.
TCPM/TWC4RAplikovaná reologie
Applied Rheology
prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc.
TCPM/TWC4FFyzika polymerů
Physics of Polymers
prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.
TUVI/TWN4NNástroje pro zpracování polymerů
Tools for polymeric part production
doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
TUVI/TWM4KNauka o kovových materiálech
Theory of Metal Materials
doc. Ing. Peter Pavol Monka, PhD. (hostující profesor)
TUVI/TWN4PPočítačové metody plánování měření technických veličin a jejich zpracování
Computer planning methods of measurement of technical parameters and processing
prof. Dr. Ing. Vladimír Pata
TUVI/TWN4SStrojírenská technologie
Manufacturing Technology
prof. Ing. Katarína Monková, Ph.D.
TUVI/TWC4VVýrobní stroje a zařízení
Production Machines and Devices
doc. Ing. Michal Staněk, Ph.D.
TUIP/TWN4TTechnologie zpracování polymerů
Polymer Processing Technology
prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D.
Volitelné:
Optional:
Student si volí aspoň 1 předmět:
Student choose at least 1 subjects:
AUM/TWN4RAutomatické řízení výrobních procesů
Automatic control of production processes
prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
TUVI/TWN4DDimenzování a navrhování výrobků
Dimensioning and Design of Parts
doc. Ing. Oldřich Šuba, CSc.
TCPM/TWC4EElektrické a magnetické vlastnosti polymerních materiálů
Electrical and magnetic properties of polymer materials
doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.
TCPM/TWC4IInstrumentální metody v analýze a testování polymerů
Instrumental methods in analysis and testing of polymers
doc. Ing. et Ing. Ivo Kuřitka, Ph.D. et Ph.D.
TUVI/TWM4NMechanika elastomerů
Mechanics of Elastomers
doc. Ing. Jakub Javořík, Ph.D.
TUVI/TWN4MModerní metody bezkontaktní metrologie
Modern methods of non-contact metrology
prof. Dr. Ing. Vladimír Pata
TCPM/TWC4BObalové materiály
Materials for Packaging
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
TUVI/TWN4OOvlivňování vlastností a struktury materiálů
Influence of properties and structure of materials
prof. Ing. Petr Slobodian, Ph.D.
MUPI/4PMPPokročilé metody plánování a řízení výroby
Advanced Methods of Planning and Production Management
doc. Ing. David Tuček, Ph.D.
TUIP/TWN4PPokročilé polymerní materiály a technologie
Advanced Polymer Materials and Technologies
doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D.
TUVI/TWN4IProcesní inženýrství
Process Engineering
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
TUVI/TWN4RPrůmyslové roboty a manipulátory
Industrial robots and manipulators
doc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.
TUVI/TWN4TTeorie procesů
Process theory
prof. Dr. Ing. Vladimír Pata
TCPM/TWN4VVlastnosti a zpracování polymerů
Properties and Processing of Polymers
prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
TUVI/TWN4VVlastnosti kompozitních materiálů
The Properties of Composite Materials
doc. Ing. Soňa Rusnáková, Ph.D.
TUVI/TWN4ZZpracovatelské procesy gumárenské
Rubber Processing Processes
doc. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D.
*) Předměty CJV/DTAW a CJV/DTTP dohromady tvoří 1 povinný předmět zapisovaný v Indiv. stud. plánu jako Jazyk anglický

Fakulty a součásti

Zavřít